Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) , Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

1) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą Nr I/5/10 z dnia 16 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 3 radnej Pani Raisy Rajeckiej z listy wyborczej nr 2 zgłoszonej przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE w związku z art. 190 ust.1 pkt 2b ustawy .

2) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą Nr II/6/10 r. z dnia 16 grudnia 2010 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym nr 3 został Pan Mariusz Korzeniewski kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

3) Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 3 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe