Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104.865 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 197.083 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.314 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 238.532 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.360.709 zł

w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 4.032.351 zł

- dochody bieżące w wysokości - 24.328.358 zł

2. Wydatki ogółem - 30.418.172 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości - 6.738.938 zł

- wydatki bieżące w wysokości - 23.679.234 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.057.463 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 757.463 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.300.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w kwocie 6.738.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2010 roku w kwocie 2.092.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe