Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 74/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych zadań zleconych i na podstawie porozumień

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zmian w dochodach budżetowych zadań zleconych i na podstawie porozumień

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 15 041 419 zł.

- po stronie wydatków - 18 557 648 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik do Zarządzenia Nr 74/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2010 rok

Rodzaj: Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

630

Turystyka

-25 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-25 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-25 000,00

Razem:

-25 000,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

630

Turystyka

25 000,00

63095

Pozostała działalność

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

750

Administracja publiczna

0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 200,00

4430

Różne opłaty i składki

-6 200,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

-3 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-1 000,00

851

Ochrona zdrowia

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

4300

Zakup usług pozostałych

100

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

-100

Razem:

25 000,00

Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe