Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę 8.150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.692.739,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 15.794.871,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.275.860,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 811.922,00 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 897.868,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.207.739,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące w kwocie 16.313.753,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3.275.860,00 zł

2)wydatki majątkowe w kwocie 1.893.986,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110.640,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 grudnia 2010 r.

DOCHODY - zwiększenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

852

Pomoc społeczna

30 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

30 000,00

Razem

30 000,00

WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

852

Pomoc społeczna

30 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 000,00

3110

Świadczenia społeczne

zlecone

20 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

zlecone

10 000,00

Razem

30 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

750

Administracja publiczna

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

własne

- 1 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

własne

- 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

własne

- 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

własne

- 400,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4260

Zakup energii

własne

2 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

własne

- 2 000,00

80110

Gimnazja

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

własne

- 2 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

własne

- 1 000,00

852

Pomoc społeczna

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

650,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 650,00

Razem

0,00


Uzasadnienie

Po dokonanej weryfikacji planów finansowych jednostek oraz otrzymanych decyzjach zwiększających kwoty przyznanych dotacji postanawia się wprowadzić w budżecie gminy następujące zmiany:
1) w planie finansowym Urzędu Gminy:
- w rozdziale 85212 zwiększa się w planie dochodów dotację na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 30.000,00 w ramach zadań zleconych,
- w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.500,00 zł,
- w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł,
2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i wynagrodzenia osobowe w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 650,00 zł,
3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wierzbowie w rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł,
4) w planie finansowym Gimnazjum w Danówku w rozdziale 80110 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kowtę 3.000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe