Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504, Nr 203, poz. 2535, Nr 222, poz. 2719, Nr 231, poz. 2810, Nr 234, poz. 2835, Nr 240, poz. 2918, Nr 251, poz. 3057 i poz. 3066, Nr 271, poz. 3360, Nr 297, poz. 3863, Nr 307, poz. 4012) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 59.581.594 zł, w tym dochodów bieżących 50.868.481 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.392.671 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 29.731 zł), dochodów majątkowych 8.713.113 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 77.494.016 zł, w tym: wydatków bieżących 52.223.183 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.392.671 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 183.706 zł), wydatków majątkowych 25.270.833 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 147.237 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 17.912.422 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 17.800.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 112.422 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

431

A

Dochody własne

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

431

Dział 600

Transport i łączność

0

431

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

0

431

§ 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0

431


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

133 104

133 535

A

Wydatki na zadania własne

132 376

132 376

Dział 750

Administracja publiczna

1 500

1 500

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0

1 500

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

1 500

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 500

0

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500

0

Dział 758

Różne rozliczenia

87 516

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

87 516

0

§ 4810

Rezerwy

87 516

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

11 604

23 035

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

5 924

15 908

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200

0

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 464

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

4 000

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

600

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 760

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

210

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

50

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

7 548

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80

80

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

80

Rozdział 80110

Gimnazja

3 300

4 205

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500

0

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

40

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

1 680

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

4 205

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80

0

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 300

2 300

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 300

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

160

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 040

0

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 100

0

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0

8

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

8

Rozdział 80195

Pozostała działalność

0

534

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

534

Dział 851

Ochrona zdrowia

3 000

3 000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000

3 000

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 500

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

400

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

100

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3 000

0

Dział 852

Pomoc społeczna

23 040

23 040

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

23 040

23 040

§ 4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 730

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

5 040

§ 4270

Zakup usług remontowych

16 310

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

14 600

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0

3 400

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

86

86

Rozdział 85395

Pozostała działalność

86

86

§ 4267

Zakup energii

86

0

§ 4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

85

§ 4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

1

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

830

1 915

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

830

830

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

830

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

830

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

1 085

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

1 085

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 800

79 800

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

75 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

75 000

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 800

4 800

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

4 800

§ 4430

Różne opłaty i składki

800

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

728

728

Dział 852

Pomoc społeczna

728

728

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

110

110

§ 4220

Zakup środków żywności

0

110

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

110

0

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

618

618

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

618

§ 4300

Zakup usług pozostałych

209

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

150

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

259

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

431

Dział 600

Transport i łączność

0

431

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

0

431

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

431

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe