reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475 i Nr 238, poz.1578) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.415.445.472 zł, w tym dochody bieżące - 1.035.781.760 zł i dochody majątkowe - 379.663.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 987.103.669 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.341.803 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.685.644.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.125.828.888 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 559.815.710 zł,

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 476.797.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 270.199.126 zł, który pokrywa się :

a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 170.199.126 zł,

b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 100.000.000 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 341.644.347 zł, rozchody w wysokości 71.445.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 3.850.000 zł,

2) celową w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 5.900.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.900.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 696.310 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomani,

3) dochody w kwocie 1.600.000 zł i wydatki w kwocie 1.600.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

4) dochody w kwocie 3.350.000 zł i wydatki w kwocie 3.350.000 zł, związane z realizacją zadań okreslonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 97.932.789 zł, koszty - 97.934.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 22.040.126 zł, wydatki - 22.290.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.601.269 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 94.964.480 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.787.900 zł.

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.848.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 51.284.500 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 20.677.452 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.607.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 270.199.126 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 71.445.221 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 444.403.333 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 584.753 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł.

§ 12. Upoważnia sie Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

7) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębninego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama