Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III//16/10 RADY GMINY BOĆKI

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/33/07 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się nastepującą zmianę:

1)§ 1, pkt 2, lit. d otrzymuje brzmienie: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeńzdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe