Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzoru informacji podatkowych i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461); art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620); art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/05 Rady Gminy Grabowo z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 17, poz. 258) w sprawie określenia wzoru informacji podatkowych i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 13 /10
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 13 /10
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe