Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr. XXIX/176/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr.102 poz.1055,Nr 116 poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr.175 poz.1457; z r 2006 Nr.17 poz.poz.128, Nr.181 poz.1337; z 2007r. Nr.48,poz.327, Nr.138 poz.974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz 675/, i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)/Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/176/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 listopada 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

nie mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenieniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

12

13

130

134

13

14

134

369

14

15

369

519

15

519

1174

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

12

17

134

232

17

19

232

476

19

21

476

618

21

23

618

951

23

25

951

1479

25

951

1479

cztery osie i więcej

cztery osie i więcej

cztery osie i więcej

cztery osie i więcej

12

25

618

626

25

27

626

977

27

29

977

1551

29

31

1551

2300

31

-

1551

2300

2) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa+ pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

nie mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

Jedna oś

Jedna oś

Jedna oś

12

18

20

24

18

25

167

300

25

-

300

527

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

12

28

198

291

28

33

576

797

33

38

797

1211

38

-

1078

1594

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

12

38

635

884

38

884

1201

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

"1) Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi / Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ,zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe