Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz.1457, z 2006r,Dz.U.Nr 17 poz.128, Dz.U. Nr 181 poz.1337/; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/, i art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ) / tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 225 poz.1461; Nr 226 poz. 1475/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/175/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomosci na 2011 rok wprowadza się, nastepujace zmiany:

1) W § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajetych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 4,04 zł od 1 m 2 powierzchni uzytkowej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z dn. 20.07.1999r). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe