Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 172,poz.1441,Nr.175 poz.1457, z r 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r Nr 52, poz 420: Nr 223, poz.1458, z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr 136 poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz.458, z 2010 r 96 poz. 620 ) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z 2010r Nr 95, poz.613; Nr 225 poz.1461; Nr 226 poz.1475) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682, Nr 216,poz.1826; z 2005r.Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 179, poz.484, z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr.249, poz.1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r Nr 56 poz.458, z 2010 r Nr 96, poz.620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała NrXXII/127/09 z dn 17.11.2009r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych /Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 228 poz.2719 z dn.4.12.2009r./.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, leśnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe