| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 172,poz.1441,Nr.175 poz.1457, z r 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r Nr 52, poz 420: Nr 223, poz.1458, z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr 136 poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz.458, z 2010 r 96 poz. 620 ) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z 2010r Nr 95, poz.613; Nr 225 poz.1461; Nr 226 poz.1475) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682, Nr 216,poz.1826; z 2005r.Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 179, poz.484, z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr.249, poz.1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r Nr 56 poz.458, z 2010 r Nr 96, poz.620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała NrXXII/127/09 z dn 17.11.2009r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych /Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 228 poz.2719 z dn.4.12.2009r./.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, leśnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »