Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz,. 675) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Sidra w 2011 roku:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 380,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820,00zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 410,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 030,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 880,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1650,00 zł

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

- lit. A - 305,00 zł

- lit.B - 520,00 zł

- lit. C - 660,00 zł

2) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

- lit. A - 330,00 zł

- lit. B - 580,00 zł

- lit. C - 825,00 zł

3) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 240,00 zł

4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

- lit. A - 710,00 zł

- lit. B - 1320,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

505,00

515,00

13

14

515,00

530,00

14

15

530,00

560,00

15

560,00

1 255,00

Trzy osie

12

17

515,00

520,00

17

19

520,00

530,00

19

21

530,00

660,00

21

23

660,00

1 015,00

23

25

1 015,00

1 580,00

25

1 015,00

1580,00

Cztery osie i więcej

12

25

660,00

670,00

25

27

670,00

1 045,00

27

29

1 045,00

1 655,00

29

31

1 655,00

2 450,00

31

1 655,00

2 450,00

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

200,00

300,00

18

25

270,00

500,00

25

31

570,00

930,000

31

1430,00

1960,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 260,00

1 750,00

40

1 750,00

2 580,00

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

200,00

300,00

18

25

250,00

350,00

25

350,00

570,00

Dwie osie

18

28

220,00

320,00

28

33

625,00

860,00

33

38

860,00

1 310,00

38

1 170,00

1 720,00

Trzy osie i więcej

12

38

690,00

960,00

38

960,00

1 300,00

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe