Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 1010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Rada Gminy w Turośni Kościelnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośń Kościelna niepublicznym: przedszkolom, innym form wychowania przedszkolnego (o których mowa w art. 14 ust. 1 i w przepisach wydawanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez osoby fizyczne oraz inne niż Gmina Turośń Kościelna osoby prawne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

2. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Turośń Kościelna i Gminy Juchnowiec Kościelny, z roku którego dotacja dotyczy.

§ 2. Ponieważ Gmina Turośń Kościelna nie prowadzi publicznych przedszkoli, na każdego ucznia przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja w wysokości 75 % wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę najbliższą, tj. Gminę Juchnowiec Kościelny., z tym, że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 3. Ponieważ Gmina Turośń Kościelna nie prowadzi innych formy wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę najbliższą, tj. Gminę Juchnowiec Kościelny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. 1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę .

2. Szkołom, o których mowa w ust. 1, prowadzącym oddziały przedszkolne, na każdego ucznia takiego oddziału przysługuje dotacja w wysokości 85% wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych należących do Gminy Turośń Kościelna, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 5. Ustala się, że:

1) dotacja udzielona będzie pod warunkiem terminowego (tj. do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji) złożenia przez podmiot prowadzący placówkę, o jakiej mowa w § 2 - 4, nazywaną dalej: "placówką", wniosku zawierającego informację o planowanej liczbie uczniów,

2) wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,

3) kolejne raty dotacji wypłacane będą w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca,

4) do 10 dnia każdego miesiąca podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy Turośń Kościelna informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki, bądź też o utracie podstawy do otrzymania dotacji, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały,

5) aktualną liczbę uczniów ustala się na podstawie zapisów w prowadzonym dzienniku zajęć danej placówki

a) uczniowie wpisani do dnia 5 i wypisani po dniu 5 danego miesiąca kalendarzowego są wliczani do liczby dzieci w danym miesiącu

b) uczniowie wypisani do dnia 5 i wpisani po dniu 5 danego miesiąca nie są wliczani do aktualnej liczby dzieci w danym miesiącu

6) co miesiąc, wysokość wypłacanej dotacji korygowana będzie poprzez odniesienie jej do faktycznej liczby uczniów uczęszczających do placówki,

7) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

8) brak informacji, o jakiej mowa w pkt 4, bądź złożenie informacji o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji,

9) w terminie do 15 stycznia następnego roku, podmiot prowadzący placówkę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

10) ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roku, Urząd Gminy dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 i 9, w terminie do 20 stycznia następnego roku,

11) kwotę dotacji niewykorzystanej do końca roku poprzedniego lub dotacji nadpłaconej w roku poprzednim, podmiot dotowany zwraca Gminie Turośń Kościelna w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.,

12) w przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest, w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, do zwrotu dotacji nadpłaconej,

13) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 6. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji:

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Turośń Kościelna, nazwani dalej "kontrolującymi", mogą w placówkach dokonywać kontroli obejmującej:

2) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5 pkt 4,

3) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty,

4) postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli,

5) wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna:

1) Nr XXV/194/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 182, poz. 1943),

2) Nr X/82/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 289, poz. 3396, z 2009 r. Nr 11, poz. 100 i z 2010 r. Nr 7, poz. 151).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna .

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe