Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Sokólskiego

z dnia 4 stycznia 2011r.

o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Korycin

Tekst pierwotny

Starosta Sokólski zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego modernizacji operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Aulakowszczyzna, Białystoczek, Gorszczyzna, Korycin, Krukowszczyzna, Milewszczyzna, Rudka, Zakale, gmina Korycin w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz mapy numerycznej dla ww. obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Korycin, stał się z dniem 25 listopada 2010 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

Zarzuty te, można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, 16 - 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8.

Starosta


Franciszek Budrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe