Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 653 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 653 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 7 (Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok) do uchwały nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2010 zmieniony następnie uchwałą nr XLVI/273/10 Rady Miasta Grajewo z 2 czerwca 2010 r, uchwałą nr LII/309/10 Rady Miasta Grajewo z 29 października 2010 r. oraz uchwałą Nr LIII/313/10 Rady Miasta Grajewo z 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 58 614 950 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 64 615 270 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Przesunięcie dochodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie dochodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększenie wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i kosztów z-dów budżetowych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe