Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166 111,- zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 63 661,- zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 301 044,- zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 198 594,- zł

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2010 roku stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 12 090 943,- zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 1 723 116,- zł

2) dochody bieżące - 10 367 827,- zł:

a) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - 36 000, - zł,

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 379 341,- zł,

c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 572 513,- zł ,

2. Wydatki budżetowe ogółem: 17 681 980,- zł w tym:

1) wydatki majątkowe - 7 907 527,- zł

2) wydatki bieżące - 9 774 453,- zł

a) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - 135 389,- zł ,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 379 341,- zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 573 513,- zł.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 591 037,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE SRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2010 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH I SRODKÓW NA ICH REALIZACJE W 2010 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT DŁUGU NA KONIEC 2010 ROKU I LATA NASTEPNE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

OBJASNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe