reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591ze zmianami:Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458: Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004r. Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz.857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasadyi tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/225/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brańsk;

3. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Brańsk;

4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brańsk;

5. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

3) inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny oraz komórkę/jednostkę organizacyjną gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brańsk, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Brańsk w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu,

3) poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt.

4. Organizacje pozarządowe wyrażają opinię w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

§ 7. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 8. 1. W terminie 14 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.

2. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt.

4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama