reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.933.431zł, z tego : - bieżące w wysokości 14.555.241 zł, - majątkowe w wysokości 4.378.190 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.763.431 zł, z tego : - bieżące w wysokości 11.786.436 zł, - majątkowe w wysokości 8.976.995 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,

2) celową w wysokości - 43.547 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 31.000 zł,

b) dokształcanie nauczycieli w kwocie - 12.547 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.830.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 330.000 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 870.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.830.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 870.000 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.500.000 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 458.000 zł i wydatki w kwocie 458.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.883.500 zł, koszty - 1.883.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 .

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 262.115 zł; wydatki - 262.115 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.830.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 870.000 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.500.000 zł

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż Walenty Gałuszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2011 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama