reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.532.229 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 12.175.205 zł;

2) majątkowe w wysokości 357.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.592.650 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 11.152.946 zł;

2) majątkowe w wysokości 5.439.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;

2) celową w wysokości - 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.060.421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 540.421 zł;

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000 zł;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.020.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.437.949 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.528 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.912 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie załącznikiem Nr 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody - 113.163 zł,

- wydatki - 113.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:

- dokonywania zmian w planie wydatków,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Rupacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Plan

z tego:

dochody własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

010

01010

Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie

1.740.000

1.240.000

500.000

0

0

0

010

01010

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

30.000

30.000

0

0

0

0

600

60016

Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo ( ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Nowa)

1.087.770

1.087.770

0

0

0

0

600

60016

Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny

679.567

679.567

0

0

0

0

600

60016

Przebudowa drogi we wsi Rydzewo ( ul. Długa, ul. Kościelna, ul.Piaskowa)

17.500

17.500

0

0

0

0

600

60016

Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych: Miastkowo ul.Kurpiowska, ul. Różana i ul. Szeroka oraz we wsi Sulki i Korytki Leśne

60.000

60.000

0

0

0

0

600

60016

Budowa przepustu na drodze gminnej we wsi Zaruzie

50.000

50.000

0

0

0

0

720

72095

Budowa wieży Internet ( stacja przekaźnikowa)

30.000

30.000

0

0

0

0

750

75023

Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy

30.000

30.000

0

0

0

0

750

75023

Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy

35.000

35.000

0

0

0

0

754

75412

Remont strażnicy w Tarnowie

50.000

50.000

0

0

0

0

801

80103

Rozbudowa Oddziału Przedszkolnego

200.000

200.000

0

0

0

0

900

90002

Budowa systemu gospodarki odpadami

201.497

201.497

0

0

0

0

900

90004

Mała infrastruktura turystyczna w Miastkowie

100.000

75.000

0

25.000

0

0

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego

30.000

30.000

0

0

0

0

900

90095

Zakup i remont wiat przystankowych

38.000

38.000

0

0

0

0

900

90095

Ogrodzenie posesji przy ul.Długa 7 w Miastkowie

35.000

35.000

0

0

0

0

900

90095

Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zaruzie

60.370

60.370

0

0

0

0

900

90095

Remont świetlicy

135.000

135.000

0

0

0

0

900

90095

Termomodernizacja budynku Przychodni dla Zwierząt w Miastkowie

50.000

50.000

0

0

0

0

926

92605

Budowa boisk sportowych w Miastkowie

780.000

507.708

0

272.292

0

0

Ogółem

5.439.704

4.642.412

500.000

297.292


0


0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2011 ROKU ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.

Nazwa programu

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Wartość całkowita projektu

Dotychczas poniesione nakłady

Wydatki w 2011 roku

Ogółem

W tym:

Środki z budżetu UE

Środki budżetu gminy

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Dział 926 Rozdział 92605 § 6057

Budowa boisk sportowych

1.563.233

783.233

780.000

272.292

507.708

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 LEADER

Dział 900 Rozdział 90004 § 6057

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

160.207

60.207

100.000

25.000

75.000

OGÓŁEM

1.723.440

843.440

880.000

297.292

582.708


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2011ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji
/ w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie

210.000

0

0

921

92116

2480

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo

150.000

0

0

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

926

92695

2830

Klub Sportowy

0

0

13.000

Ogółem

360.000

0

13.000


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan
dochodów

Plan
wydatków

Wydatki
bieżące

Wynagrodzenia
i składki od nich naliczone

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1

2

3

4

6

7

8

10

750

Administracja publiczna

64.000

64.000

64.000

59.152

0,00

75011

Urzędy Wojewódzkie

64.000

64.000

64.000

59.152

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

64.000

X

X

X

X

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

X

46.544

46.544

46.544

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

X

3.738

3.738

3.738

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

X

7.638

7.638

7.638

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

X

1.232

1.232

1.232

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

X

1.174

1.174

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

X

1.433

1.433

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

X

241

241

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

X

2.000

2.000

2.000

0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

688

688

688

0,00

0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

688

688

688

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

688

X

X

X

X

4300

Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców

X

688

688

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1.875.000

1.875.000

1.875.000

44.635

1.820.505

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.871.000

1.871.000

1.871.000

44.635

1.816.505

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.871.000

X

X

X

X

3110

Świadczenia społeczne

X

1.816.505

1.816.505

0,00

1.816.505

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

X

34.391

34.391

34.391

X

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

X

3.550

3.550

3.550

X

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

X

5.764

5.764

5.764

X

4120

Składki na Fundusz Pracy

X

930

930

930

X

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

X

5.000

5.000

0,00

X

4300

Zakup usług pozostałych

X

850

850

0,00

X

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

X

1.500

1.500

0,00

X

4410

Podróże służbowe krajowe

X

500

500

0,00

X

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

X

1.010

1.010

0,00

X

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

X

1.000

1.000

0,00

X

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.000

4.000

0,00

0,00

4.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.000

X

X

X

X

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

X

4.000

0,00

0,00

4.000

OGÓŁEM

1.939.688

1.939.688

1.939.688

103.787

1.820.505

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi - 12.000 ( dz. 852, rozdz.85212 § 2350 - wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2011 R.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan
dochodów

Plan
wydatków

Wydatki
bieżące

1

2

3

4

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

113 163

113 163

113 163

80101

Szkoły podstawowe

109 968

109 968

109 968

0690

Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )

94 167

X

X

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

15 266

X

X

0970

Wpływy z różnych dochodów

535

X

X

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

X

104 468

104 468

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

X

4 500

4 500

4300

Zakup usług pozostałych

X

1 000

1 000

80110

Gimnazja

3 195

3 195

3 195

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 928

X

X

0970

Wpływy z różnych dochodów

267

X

X

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

X

2 000

2 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

X

1 195

1 195

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama