reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 72.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 72.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.351.444 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 42.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 42.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 14.119.357 zł, w tym;

- dochody bieżące - 13.623.806 zł,

- dochody majątkowe - 495.551 zł.

5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.394.992 zł, w tym;

- wydatki bieżące - 12.179.887 zł,

- wydatki majątkowe - 6.215.105 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

2010

72.676

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wypłaty świadczeń rodzinnych

Razem

72.676


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

3110

66.746

Świadczenia rodzinne

4010

4.492

Wynagrodzenia

4110

517

Składki ZUS

4120

83

Składki na FP

4210

838

Materiały i wyposażenie

Razem

72.676


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

4370

1.430

Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)

4410

441

Delegacje

4700

700

Szkolenia pracowników

4740

78

Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego

4750

1.168

Akcesoria komputerowe

Razem

3.817


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

4010

3.081

Wynagrodzenia

4110

634

Składki na ZUS

4120

102

Składki na FP

Razem

3.817


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

756

75618

0480

1.144

Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

0690

1.683

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

758

75814

0920

8.540

Odsetki od lokat

852

85212

2360

771

Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

85214

2030

1.940

Dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków celowych

853

85395

2007

4.186

Środki na realizację projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

2009

739

Środki na realizację projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

900

90095

0460

15.884

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

0750

7.640

Wpływy z tytułu czynszów

Razem

42.527


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4300

1.683

Zimowe utrzymanie dróg

750

75023

4040

600

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

754

75412

4210

9.986

Zakup materiałów i paliwa

801

80113

4010

2.400

Wynagrodzenia

4110

150

Składki na ZUS

4120

20

Składki na FP

851

85154

4170

1.000

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

144

Pozostałe usługi

852

85214

3110

1.940

Zasiłki celowe

85219

4430

14

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

853

85395

4017

2.168

Wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4019

382

Wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

4117

472

Składki ZUS od wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4119

83

Składki ZUS od wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

4127

76

Składki na FP od wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4129

14

Składki na FP od wynagrodzenia osób realizujących projekt "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

4177

939

Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4179

166

Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

4217

297

Zakup materiałów dla potrzeb projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4219

53

Zakup materiałów dla potrzeb projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

4307

234

Zakup usług w ramach realizacji projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu Unii Europejskiej

4309

41

Zakup usług w ramach realizacji projektu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"- środki z budżetu państwa

900

90095

4010

1.148

Wynagrodzenia

4040

200

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210

18.317

Zakup paliwa

Razem

42.527


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

6050

19.520

Dokumentacja na budowę przepustu na drodze gminnej we wsi Zaruzie

750

75022

4410

152

Delegacje

754

75412

4700

41

Szkolenia pracowników

801

80101

4110

1.000

Składki na ZUS

4120

1.250

Składki na FP

4210

3.230

Materiały i wyposażenie

4300

1.000

Pozostałe usługi

80103

4210

1.000

Materiały i wyposażenie

80110

4110

1.000

Składki na ZUS

4210

1.450

Materiały i wyposażenie

80113

4300

8.086

Pozostałe usługi

852

85202

4330

1.898

Opłaty za pobyt w DPS

85295

3110

5.166

Dożywianie uczniów

853

85395

4019

46

Wynagrodzenia w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4049

4

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4179

23

Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4217

5.266

Materiały i wyposażenie w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4219

134

Materiały i wyposażenie w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4137

141

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4139

4

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4417

145

Podróże służbowe w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4419

4

Podróże służbowe w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4749

1

Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zakupionego w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4759

3

Akcesoria komputerowe zakupione w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

854

85401

4110

100

Składki na ZUS

900

90015

4270

1.001

Zakup usług remontowych

90095

4300

14.000

Pozostałe usługi

Razem

65.665


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

4300

610

Pozostałe usługi

600

60014

6300

19.520

Dofinansowanie dla powiatu na wykonanie dokumentacji na budowę przepustu na drodze we wsi Zaruzie

750

75022

3030

5.256

Diety radnych i sołtysów

4210

152

Materiały i wyposażenie

754

75412

4360

41

Rozmowy telefoniczne (komórkowe)

801

80101

4010

1.500

Wynagrodzenia

4040

1.780

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210

1.000

Materiały i wyposażenie

4260

400

Zakup energii

4280

350

Badania profilaktyczne

4300

200

Pozostałe usługi

4360

100

Rozmowy telefoniczne (komórkowe)

4410

50

Delegacje

4430

1.000

Ubezpieczenie mienia

4750

100

Akcesoria komputerowe

80103

4240

1.000

Pomoce dydaktyczne

80110

4010

1.000

Wynagrodzenia

4260

400

Zakup energii

4300

650

Pozostałe usługi

4430

400

Ubezpieczenie mienia

80113

4110

1.650

Składki na ZUS

4120

270

Składki na FP

4360

300

Rozmowy telefoniczne (komórkowe)

85214

3110

1.000

Zasiłki celowe

85295

4210

6.064

Materiały i wyposażenie (doposażenie stołówki)

853

85395

4017

46

Wynagrodzenia w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Eyropejskiej

4047

4

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4177

5.289

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4179

134

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4747

146

Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zakupione w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4749

4

Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zakupione w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

4757

144

Akcesoria komputerowe zakupione w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu Unii Europejskiej

4759

4

Akcesoria komputerowe zakupione w ramach projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" - środki z budżetu państwa

854

85401

4010

100

Wynagrodzenia

900

90015

4260

1.001

Oświetlenie uliczne

90095

4210

10.000

Zakup paliwa

4430

4.000

Ubezpieczenie mienia

Razem

65.665

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama