reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.491.945,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.193.905 zł,

- majątkowe w wysokości 5.298.040 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.200.743 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.532.198 zł,

- majątkowe w wysokości 6.668.545 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 170.000 zł,

2) celową w wysokości - 205.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 29.000 zł,

b) zadania inwestycyjne w kwocie - 176.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.633.105 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 708.798 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 550.000 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 158.798 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.657.477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.948.679 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 708.798 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 439.885 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie - w kwocie 2.962.620zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 225.513 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwa Turośń Dolna, Piećki kwotę 12 765,00 zł

2) sołectwa Markowszczyzna kwotę 8 742,00 zł

3) sołectwa Chodory kwotę 7 641,00 zł

4) sołectwa Barszczówka kwotę 7 798,00 zł

5) sołectwa Borowskie Żaki kwotę 5 600,00 zł

6) sołectwa Dołki kwotę 6 000,00 zł

7) sołectwa Pomigacze kwotę 10 428,00 zł

8) sołectwa Borowskie Olki,Cibory,Wypychy kwotę 7 371,00 zł

9) sołectwa Iwanówka kwotę 8 413,00 zł

10) sołectwa Czaczki Wielkie kwotę 7 124,00 zł

11) sołectwa Niecki kwotę 8 900,00 zł

12) sołectwa Baciuty kwotę 8 400,00 zł

13) sołectwa Dobrowoda kwotę 7 821,00 zł

14) sołectwa Turośń Kościelna I i II kwotę 24 946,00 zł

15) sołectwa Lubejki kwotę 7 010,00 zł

16) sołectwa Trypucie kwotę 10 315,00 zł

17) sołectwa Baciuty Stacja kwotę 7 700,00 zł

18) sołectwa Baciuty Kolonia kwotę 8 450,00 zł

19) sołectwa Niewodnica Korycka kwotę 12 675,00 zł

20) sołectwa Zawady kwotę 6 742,00 zł

21) sołectwa Niewodnica Kościelna kwotę 19 148,00 zł

22) sołectwa Borowskie Michały i Skórki kwotę 7 641,00 zł

23) sołectwa Tołcze kwotę 8 203,00 zł

24) sołectwa Borowskie Gziki kwotę 5 680,00 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansow anie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 1.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 708.798zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 439.885 zł.

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.962.620zł

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

O10

O1010

Modernizacja hydroforni w Baciutach

2119818

1030000

47500

380000

602500

Urząd Gminy

2

O10

O1010

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach

8458521

3012865

285388

1539422

1188055

Urząd Gminy

3

O10

O1010

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

20000

20000

20000

Urząd Gminy

4

O10

O1010

Budowa zbiornika małej retencji

20000

20000

20000

Urząd Gminy

5

600

60016

Przebudowa dróg gminnych

150000

150000

150000

Urząd Gminy

6

630

63001

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej- I etap.

1053890

540000

210485

329515

Urząd Gminy

7

750

75023

Budowa serwerowni w budynku Urzędu Gminy

25000

25000

25000

Urząd Gminy

8

754

75412

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna

1113320

403000

60450

342550

Urząd Gminy

9

900

90015

Budowa oświetlenia na terenie gminy

30000

30000

30000

Urząd Gminy

10

921

92109

Budowa świetlicy w Pomigaczach

1232680

1232680

182680

550000

500000

Urząd Gminy

Ogółem

6463545

1031503

2469422

2962620

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Program inwestycyjny i nazwa zadania

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

Wysokość wydatków w 2011r

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody PROW okres realizacji 2009-2011

O10 O1010

8458521

3012865

285388

1539422

1188055

Urząd Gminy

2

Modernizacja hydroforni w Baciutach PROW -etap I (przed złożeniem wniosku o środki UE)

O10 O1010

2119818

1030000

47500

380000

602500

Urząd Gminy

3

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej- I etap (zawarta umowa U.M. na I etap)

630 63001

1053890

540000

210485

329515

Urząd Gminy

4

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP okres realizacji 2010-2012 (złożony wniosek o środki UE)

754 75412

1113320

403000

60450

342550

Urząd Gminy

5

Budowa świetlicy w Pomigaczach PROW ( złożony wniosek o środki UE)

921 92109

1232680

1232680

132680

550000

500000

Urząd Gminy

Ogółem

13978229

6218545

736503

2469422

2962620


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2009 r.

Uwagi

1

2

3

4

5

Przychody ogółem:

3657477

1.

Kredyty

§ 952

550000

2.

Pożyczki

§ 952

1919422

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1188055

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

2948679

1.

Spłaty kredytów

§ 992

21240

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

418645

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

2508794

*

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

* Kwota 2.508.794 zostanie spłacona z dochodów wynikających z zawartych umów

z Urzędem Marszałkowskim na budwę świetlicy w Niewodnicy Koryckiej druga transza

oraz budowa kanalizacji na terenie gminy pierwsza transza.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

200000

2

Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej

71000

Razem

0

271000

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.

234360

2

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.

133920

3

Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku

66320

4

Przedszkole Niepubliczne w Niewodnicy Kościelnej rozdział 80104

55800

Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- rozdział 80103

110450

Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101

408250

5

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi-realizacja projektu "zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"-Budowa parkingu, tarasu widokowego oraz altany w miejscowosci Zawady, budowa drewnianej altany w miejscowości Topilec.

22433

6

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży

12000

34433

1009100

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama