reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r., Nr 142 poz .1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. ,Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r Nr 28, poz 146) Rada Gminy uchwala co naastępuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 Dotacje do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/279/10 z dnia 29 października 2010 - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się załącznik Nr 4 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.695.699 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.094.951zł,

- majątkowe w wysokości 1.600.748zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.061.891 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.090.583 zł,

- majątkowe w wysokości 9.971.308 zł,

3. Plan przychodów budżetowych w wysokości-6.750.222zł

4. Plan rozchodów budżetowych w wysokości - 384.030zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wyysokości 6.366.192zł, oraz przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 384.030zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.865.623 zł,

2. zaciągniętyuch pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 3.023.922zł

3. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 860.677zł.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżet w kwocie - 2.865.623

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 384.030zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.209.426

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 10 Uchwały

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków majątkowych oraz na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 350.000 zł,

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

312496

192108

2

Powiat Białostocki

75000

3

Miasto Białystok na wdrożenie elektronicznych usług, których celem jest dostarczenie internetu dla ludności

458

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

7500

5

Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej

65000

Razem

395454

257108

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.

198934

2

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.

121044

3

Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku

48918

Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej

81766

4

Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej

6000

196708

6000

647370


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie zrealizowanego wykonania:

- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 paragraf 0690 o kwotę 9.000zł. wynikającą z refundacji operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych do sprzedaży;

- w dziale 756 rozdział 75615 zwiększa się dochody z tytułu podatku od osób prawnych od nieruchomości w kwocie 72.700zł.oraz podatku od środków transportowych w kwocie 4.000zł.

- w dziale 756 rozdział 75616 zwiększa się dochody z tytułu podatku od osób fizycznych od nieruchomości w kwocie 56.843zł., podatku od środków transportowych w kwocie 9.000zł. oraz podaku od spadków i darowizn o kwotę 41.828zł;

- w dziale 756 rozdział 75618 zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6.000zł;

- w dziale 801 rozdział 80103 zwiększa się plan dochodów o dotacje otrzymywane z innych gmin z tytułu refundacji poniesionych dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10.000zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 1.500zł na zakup oleju napędowego do ciągnika z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg;

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 40.628zł na wypłatę zwaloryzowanego odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przyjętej na własność Gminy Turośń Kościelna w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela.

- w dziale 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.400zł na wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu,

- w dziale 750 rozdział 75022 zwiększa się o kwotę 3.200zł. na wypłatę diet dla radnych i sołtysów;

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800zł wynikającą z zwiększenia wydatków na opłatę składki ZUS i zaliczki od wynagrodzeń za m-c grudzień płaconych przez pracownika w kwocie 29.400zł oraz o kwotę 600zł z tytułu wydaków na delegacje pracowników, zmniejszając jednocześnie plan składek ZUS i FP płaconych przez pracodawcę o kwotę 26.800zł, ponadto zwiększa się plan na ogrzewanie o kwotę 600zł. i zakup usług pocztowych z uwagi na zwiększone wysyłki związane z egzekucją podatków;

- w dziale 75023 dokonuje się zmiany w klasyfikacji z paragrafu 6639 zmienia się na paragraf 6659 jako likwidacja uchybień formalnych z uchwały nr 2504/10 z dnia 20 lipca 2010 kolegium RIO w Białymstoku

- w dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2;

- w dziale 801 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 117.793 wynikającą z zwiększenia planu wydatków w oświacie na opłacenie składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień oraz zwiększenia planu na ogrzewanie i energię elektryczną zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, ponadto zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Niewodnicy Kościelnej o kwotę 4.720 zł oraz o kwotę 393zł. dla niepublicznego przedszkola z uwagi na wzrost liczby dzieci;

- w dziale 854 rozdział 85401 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.400zł. wynikającą z niższego wykonania z uwagi na dłuższe zwolnienia lekarskie.

- w dziale 900 rozdział 90015 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 38.450zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz konserwacje oświetlenia ulicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama