Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835 Nr 152 poz.1020) , Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.547.826zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.651.202zł,

- majątkowe w wysokości 3.896.624zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 49.459.926 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 42.143.720zł,

- majątkowe w wysokości 7.316.206zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2) celową w wysokości - 320.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 200.000 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 120.000 zł,

§ 4. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.912.100zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.420.804 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.508.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.912.100zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.508.704zł.

§ 8.

1. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 240.000zł i wydatki w kwocie 240.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 9.520.800zł, koszty - 9.517.400zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.644.210zł; wydatki - 1.644.210zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.912.100zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik nr 1 dochody budżetu na 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik nr 2 plan wydatków na 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.odt

Załącznik nr 3 zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.odt

Załącznik nr 4 przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.odt

Załącznik nr 5 zestawienie dotacji

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.odt

Załącznik nr 6 plan przychodów i kosztów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.odt

Załącznik nr 7 plan dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe