Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 450 760 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 47 823 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 97 816 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 405 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 199 749 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 723 168 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 476 581 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 243 661 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 591 677 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 651 984 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 043 912 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 710 103 zł , pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 173 809 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 760 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01010

0580
własne

8 912

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu kar na niedotrzymanie terminu umowy.

630

63003

6297
własne

324 757

Zwiększenie planu dochodów o refundację wydatków na zrealizowany projekt rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

700

70005

0770
0870
własne

68 000
4 541

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami

756

75616

0310
0500
własne

27 400
3 495

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75618

0690
własne

453

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z opłat środowiskowych

900

90015

0580
własne

198

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu kar na niedotrzymanie terminu umowy.

921

92109

0920
0580
0830
własne

2 950
5 754
4 300

Zwiększenie planu dochodów o odsetki bankowe oraz o wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie terminu umowy oraz wpływy z usług w ramach domów i ośrodków kultury

Razem

450 760

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 823 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

754

75412

2700
Własne

5 400

Zmniejszenie planu dochodów o wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących gminy

756

75615

2680
własne

1 706

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o wpływy z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

756

75616

0360
0430
własne

10 231
1 000

Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku od spadku i darowizn oraz opłaty targowej od osób fizycznych

756

75618

0480
własne

9 486

Zmniejszenie planu dochodów o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

758

75814

0920
własne

20 000

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych

Razem

47 823

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 816 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75095

4040
4110
4120
własne

683
1 100
300

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach pozostałej działalności urzędu miejskiego

757

75702

8110
własne

4 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odsetki od kredytów

801

80101

4260
własne

210

Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkole podstawowej

801

80103

4110
własne

400

Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki ZUS w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

801

80104

3020
4110
własne

560
3 500

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu

801

80110

3020
własne

2 400

Zwiększenie planu wydatków bieżących w Gimnazjum

852

85219

4210
4260
własne

1 800
10

Zwiększenie planu wydatków bieżących w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

900

90001

4260
4700
4300
własne

7 800
1 100
453

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90002

4300
4430
własne

1 500
44 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłatę ekologiczną i zakup usług w ramach gospodarki odpadami

900

90015

4260
własne

8 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na oświetlenie uliczne

921

92109

2480
własne

20 000

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury

Razem

97 816

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 405 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75095

4210
własne

4 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach pozostałej działalności urzędu miejskiego

757

75704

8020
własne

1 999

Uwolnienie poręczeń i gwarancji za IV kw.2010 r.

801

80101

4300
własne

210

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług w szkołach podstawowych

801

80110

4010
własne

2 900

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wy nagrodzenia w Gimnazjum

852

85219

4280
4350
4370
4430
4700
4740
Własne

100
180
570
250
350
360

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

851

85154

4700
4740
4430
własne

1 500
4 741
3 245

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Razem

20 405

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Przychody w wysokości 5 232 066 zł, rozchody w wysokości 1 188 154 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zgodnie z uchwałą Nr XLII/240/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 883 912 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 173 809 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. / w

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059
6050

Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz - 2007- 2014

Realizacja zadania w 2010 roku pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec". Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka Piaseczna Gm. Goniądz "- Budowa sieci wodociągowej - etap I
Przyłącza domowe - etap II

1 146 366
46 360

1 100 006

4 191

369 393

663 435*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie

62 987

Urząd Miejski w Goniądzu

2.

010

01010

6050

Wodociągowanie pozostałych terenów - wykonanie dokumentacji 197 000 zł

197 000

197 000

197 000

Urząd Miejski w Goniądzu

3.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz

1 264 508
72 090

1 192 418

80 418

1 112 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu

75 000

75 000

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń- 1860 m( dokumentacja i podział działek )

63 090

63 090

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km- dokumentacja

9 000

9 000

6050

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Goniądz (ulice: Demokratyczna, Nowy Świat, Ogrodowa ), Osowiec, Owieczki Etap I

1 045 328

5 418

1 039 910

4.

600

60017

6050

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzecze i Wroceń o długości 1 350 m

88 000

88 000

88 000

Urząd Miejski w Goniądzu

5.

630

63003

6057
6050
6059

Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

533 721
141 471

392 250

67 493

324 757

Urząd Miejski w Goniądzu

6.

630

63003

6050

Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka

13 342

13 342

13 342

Urząd Miejski w Goniądzu

7.

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osowiec- Twierdza i Downary Plac
(dokumentacja i wykonanie )

33 000

33 000

33 000

Urząd Miejski w Goniądzu

8.

921

92109

6050
6057
6059

Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu

3 354 437
823 470

2 530 967

18 465

1 140 710
510 374* kredyt na wyprzedzające finansowanie

861 418

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

6 630 374

5 546 983

413 909

2 710 103 zł
1 173 809 zł * wyprzedzające finansowanie Razem 3 883 912 zł

62 987

1 186 175

Poz. 1 Projekt pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec" Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz"- Budowa sieci wodociągowej - etap I, Przyłącza domowe etap II - Planowana refundacja wydatków w wysokości 633 435 w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poz.5 .Projekt pn." Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie - środki na dofinansowanie projektu na 2010 rok w wysokości 324 757 zł

Poz. 8. Projekt pn. " Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu" Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45% ) w realizacji projektu - zabezpieczono w kredycie ,środki własne par. 6050 - 18 465 zł Środki w wysokości 861 418 zł - dofinansowanie unijne z RPO WP w 2010 roku , 510 374 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku /refundacja nastąpi w 2011 roku /

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

0

211 997

0

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000

0

0

2.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

0

3 000

0

2.

3.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

0

35 000

0

3.

4.

Powiat Moniecki

50 000

0

0

4.

5.

Powiat Moniecki

5 000

0

0

5.

Razem

55 000

249 997

Razem

25 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok / w zł/

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu***

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:

1.

ZSP Szkoła Podstawowa Goniądz

1 040

24 750

0

0

0

25 790

0

0

0

2.

Szkoła Podstawowa Downary

3 347

550

0

0

0

3 897

0

0

0

3.

Szkoła Podstawowa Wroceń

383

400

0

0

0

783

0

0

0

4.

ZSP Gimnazjum Goniądz

302

2 600

0

0

0

2 902

0

0

0

5.

ZSP Przedszkole Samorządowe Goniądz

290

1 000

0

0

0

1 290

0

0

0

6.

Szkoła Podstawowa w Klewiance

684

850

0

0

0

1 534

0

0

0

7.

Urząd Miejski w Goniądzu

812

30

0

0

0

842

0

0

0

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu

189

10

0

0

0

199

0

0

0

Ogółem

7 047

30 190

0

0

0

37 237

0

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. /w zł/

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2008 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4

5 232 066

1.

Kredyty

§ 952

3 898 257

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1 173 809

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

160 000

Rozchody ogółem:

1 188 154

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 188 154

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe