Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259, z 2008 r., Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Osoby i rodziny, o których mowa art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" korzystają odpłatnie z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. Osoby , o których mowa w §1 zobowiązane są do zwrotu poniesionych na zakup posiłku kosztów zgodnie z poniższą tabelą:
Procentowy dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U z 2008r Nr 115, poz 728) Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku w % od ceny posiłku
do 150% Bezpłatnie
powyżej 150% 100%
§ 3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin zwrotu i sposób dokonania wpłaty ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe