| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493; z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Filipów uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "zespołem".

§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu:

1) w skład zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2) członków zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Filipów;

3) odwołanie członka zespołu następuje na uzasadniony wniosek:

a) podmiotu, który członek zespołu reprezentuje,

b) przewodniczącego zespołu lub innego członka zespołu;

4) odwołanie członka zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2;

5) zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;

6) członkowie zespołu mogą upoważnić przewodniczącego zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami zespołu;

7) w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

8) w skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie zespołu;

9) skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego zespołu w uzgodnieniu z członkami zespołu.

§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania zespołu:

1) zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2) przewodniczący zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;

3) przewodniczący zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami zespołu, w szczególności:

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń zespołu,

b) zwołuje posiedzenia zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zespołu,

c) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zespołu;

4) w razie nieobecności przewodniczącego zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek zespołu;

5) członkowie zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych;

6) posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

7) zespół może wykonywać zadania grupy roboczej;

8) członkowie zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą;

9) obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w zespole oraz grupach roboczych;

10) organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin Pracy/Organizacyjny zespołu bądź członkowie zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac zespołu i grup roboczych;

11) obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »