Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Zawady

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr XXX/184/09 z dnia 30 listopada 2009 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675) oraz art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/184/09 Rady Gminy Zawady z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 w pkt.2 lit. d otrzymuje brzmienie:"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku
Przewodniczący Rady Gminy Zawady

Zdzisław Kapica
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe