Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Zawady

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Zawady z dnia 6 listopada 2010 roku Nr XXXVIII/244/10 dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146 i Nr 123 poz.835), Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Zawady z dnia 6 listopada 2010 roku Nr XXXVIII/244/10 dotyczącą określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zawady

Zdzisław Kapica
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe