Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Monieckiego

z dnia 5 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Monieckiego w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz.1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527 i Nr 125 poz. 842 zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego na 2011 rok w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej w Mońkach w wysokości 2.205,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście pięć 00/100);

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach w wysokości 2.306,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta sześć 00/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Moniecki


mgr Joanna Kulikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe