Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Białostockiego

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzonego przez Powiat Białostocki w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w 2011r. w wysokości - 2.536zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe