Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZD/OR.1010-1/62/2010 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1. Starosta Powiatu Siemiatyckiego - Mikołaj Mantur, 2. Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego - Zenon Sielewonowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Dziadkowice zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Dziadkowicach reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dziadkowice - Mariana Skomorowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziadkowice - Krystyny Piotrowskiej w sprawie powierzenia Gminie Dziadkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Dziadkowice, w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następujacej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Dziadkowice o łącznej długości 70,609 km w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. - według standardów nie niższych niz określone w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dziadkowice.

2. Wykaz dróg położonych w granicach Gminy Dziadkowice objętych akcją zimową określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. na realizacje zadania okreslonego w § 1 Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie obowiązywania porozumienia środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słowie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Należność za realizację zadania określonego w § 1 będzie opłacona przez Przekazującego na podstawie wniosku o płatność, składanego przez Przejmującego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, w terminie do 5 dnia miesiąca nastepującego po miesięcznym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

3. Do wniosku o płatność Przejmujący dołączy kopie faktur wystawionych przez wykonawców wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 3 i 4.

4. Środki, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto Przejmującego w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku o płatność. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego dokumentów wymienionych w ust. 2.

§ 3. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie akcji odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD).

2. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4. 1. Powiat Siemiatycki ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, a w szczególności kontrolowania terminowości realizacji zadania i prawidłowości wykorzystania środków finansowych. Gmina Siemiatycze zapewni Powiatowi Siemiatyckiemu wgląd w realizację zadania.

2. Jeżeli na podstawie sprawozdania z realizacji zadania lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez przedstawiciela Powiatu Siemiatyckiego zostanie stwierdzone, że Gmina Dziadkowice wykorzystała całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów w tym zakresie, lub pobrała całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Gmina Dziadkowice jest zobowiązana do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminach i na rachunek wskazany przez Powiat Siemiatycki. Odsetki zostaną naliczone od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.

3. W przypadku gdy Gmina Dziadkowice nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji w wyznaczonym terminie zwrotu, Powiat Siemiatycki podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej dotacji, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty tych czynności obciążą Gminę Dziadkowice.

§ 5. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są: - ze strony Przekazującego: Jerzy Czapiuk - ze strony Przejmującego: Jan Borzym.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli stanu dróg, których zimowe utrzymanie zostało Przejmującemu powierzone.

3. W celu udokumentowania należytego wykonania zadania Przejmujący zobowiazuje się do przedstawienia , po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia, raportu o przejezdności przejętych do zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych określonych w niniejszym porozumieniu, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

4. W celu udokumentowania pracy sprzętu Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia Przekazującemu zestawienia wykorzystanego w danym miesiącu sprzętu wraz z kopiami kart drogowych lub raportów, potwierdzonymi przez dyżurnych zimowego utrzymania dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

5. Potwierdzenie kart drogowych lub raportów przez dyżurnych PZD Siemiatycze będą odbywać się na bieżąco lub maksymalnie po tygodniowym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: jednego dla Gminy Dziadkowice, dwóch dla Powiatu Siemiatyckiego i czterech dla Wojewody Podlaskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Marian Skomorowski

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Zenon Sielewonowski


Skarbnik Gminy


Krystyna Piotrowska


Skarbnik Powiatu


mgr Walentyna Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD/OR.1010-1/62/2010
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD/OR.1010-1/62/2010 z dnia 29.12.2010r. Zarządu Powiatu Siemiatyckiego i Wójta Gminy Dziadkowice

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD/OR.1010-1/62/2010
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD/OR.1010-1/62/2010 z dnia 29.12.2010r. Zarządu Powiatu Siemiatyckiego i Wójta Gminy Dziadkowice

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe