reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Nowinka, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Wójt Gminy Nowinka w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy:

1)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince;

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince;

3)Komendy Powiatowej Policji w Augustowie;

4)oświaty;

5)ochrony zdrowia;

6)organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7)kuratorzy sądowi.

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Augustowie.

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nowinka, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. Wójt Gminy Nowinka odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1)na jego wniosek;

2)na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3)na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4)w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Nowinka w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Nowinka w drodze zarządzenia.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Nowinka sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

- do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;

- do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

15. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince.

17. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Pietrewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama