reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 27, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1186) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych,";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem Biblioteki;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5) wydawanie instrukcji, zarządzeń i poleceń służbowych;

6) ustalanie rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego.";

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.";

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) oraz według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).";

6) skreśla się § 13,

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama