Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 90.398zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 90.398zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 1.384.040zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 70.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.890zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.890zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 23.133zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 23.133zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " "Zadania inwestycyjne w 2010 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." do niejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. " na załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. "do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 " Przychody i rozchody budżetu w 2010r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2010r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " na załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. " na załącznik Nr 8 "Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. " do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r." na załącznik Nr 9 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r. "do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.984.784zł

2. Wydatki ogółem - 22.003.394zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.018.610zł , ktory zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 823.465zł ,

3)zaciąganych pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.314.040zł,

4) wolnych środków w wysokości 7.440zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r

dział

rozdział

§

zwiększenie dochodów

zwiększenie wydatków

zmniejszenie dochodów

zmniejszenie wydatkow

700

70005

0770

54.844

-

-

-

756

75618

0480

3.021

-

-

-

801

80104

2007

8.962

-

-

-

801

80104

2009

1.038

-

-

-

900

90001

6297

22.533

-

-

-

600

60016

4300

-

20.000

-

757

75702

8110

20.000

-

801

80104

4017

-

1.792

-

801

80104

4019

-

208

-

801

80104

4117

-

269

-

801

80104

4119

-

31

-

801

80104

4127

-

18

-

801

80104

4129

-

2

-

801

80104

4177

-

6883

-

801

80104

4179

-

797

-

851

85154

4210

-

3.021

-

900

90001

6050

-

1.056

-

900

90001

6057

-

22.533

-

900

90001

6059

-

9.788

-

900

90017

6210

-

4.000

-

756

75621

0020

-

-

1

-

900

90001

6297

-

-

1.314.039

-

756

75618

0490

-

-

70.000

-

710

71004

4300

-

-

-

70.000

razem:

90.398

90.398

1.384.040

70.000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

zwiększenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatów

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone

710

71004

3030

-

10.000

-

-

-

710

71095

4300

-

-

-

4.400

-

750

75023

4210

-

-

5.600

-

801

80101

4260

-

-

6.600

-

-

-

801

80101

4300

-

-

17.500

-

-

-

801

80101

4350

-

-

170

-

-

-

801

80101

4370

-

-

230

-

-

-

801

80101

4410

-

-

690

-

-

-

801

80101

4740

-

-

700

-

-

-

801

80101

4210

-

-

-

-

16.420

-

801

80101

4240

-

-

-

-

9.300

-

801

80101

4430

-

-

-

-

170

-

801

80104

2709

23.133

-

-

-

-

-

801

80104

2009

23.133

-

-

-

-

Razem:

23.133

23.133

35.890

-

35.890

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1. do § 1

1) W rozdziale 70005 zwiększono dochody o wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i w rozdziale 90001 zwiększono dochody o wpływy z instytucji wdrażającej na zadanie " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej"- 9623zł oraz o wpływy z instytucji wdrażającej na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta- 12.910zł a także środki dotacji rozwojowej na projekt " Teraz młodzież" i przeznaczono na wydatki w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg, tj. usługi, w rozdziale 75702 na odsetki od pożyczek i kredytów , w rozdziale 90001 na badania gęstości gruntu ze środkow własnych - 1.056zł na zadania: " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta, na zadanie " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej" - ze środkow instytucji wdrażajacej -9.623zł oraz na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta- 12.910zł ze środków instytucji wdrażającej oraz ze środków własnych jako udział w projekcie na zadania: " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta- 8.090zł i " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej"- 1.698zł oraz w rozdziale 90017 na zwiększenie dotacji dla GZGK na zakup pomp rezerwowych i szafy sterowniczej . Zwiększono również wydatki w poszczególnych szkołach na realizację projektu " Przedszkolaki - Podlasiaki tj. w :

a) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zwiększono wydatki w następujących paragrafach : § 4117 o kwotę 269zł, § 4119 o kwotę 31zł, § 4127 o kwotę 18 zł, § 4129 o kwotę 2zł, § 4177 o kwotę 449zł, § 4179 o kwotę 51zł,

b) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zwiększono wydatki w następujących paragrafach : § 4017 o kwotę 1792zł, § 4019 o kwotę 208zł, § 4177 o kwotę 1416 zł, § 4179 o kwotę 164zł,

a) w Szkole Podstawowej w Sledzianowie zwiększono wydatki w następujących paragrafach : § 4177 o kwotę 1613zł, § 4179 o kwotę 187zł,

d) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie zwiększono wydatki w następujących paragrafach : § 4177 o kwotę 3.405zł, § 4179 o kwotę 395zł,

2) W rozdziale 75621 zmniejszono dochody o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( zmniejszono dochody w związku z zaokrągleniami pożyczek do pełnych złotych) oraz w rozdziale 90001 zmniejszono wpływy z instytucji wdrażającej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta" ponieważ dochody te nie zostana zrealizowane i przekształcenie zaciąganej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie na zdanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-część wschodnia miasta" w pożyczkę długoterminową.

3) W rozdziale 75618 zmniejszono dochody o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ( wpłyną w przyszłym roku) oraz zmniejszono wydatki na opłatę za plan zagospodarowania przestrzennego.

2. do § 2

1) W rozdziale 71004 zmniejszono wydatki na posiedzenia komisji w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczonow rozdziale 71095 na wydatki związane z uzgodnieniami ZUD oraz w rozdziale 75023 na zakupy materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.

2) Na podstawie Zarządzenia Nr 22/10 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2010r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup energii, na internet , telefonię stacjonarną, podróże służbowe oraz zakup papieru ksero i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia , na zakup książek i pomocy dydaktycnych oraz na różne opłaty i składki.

3) W rozdziale 80104 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów - projektu " Przedszkolaki Podlasiaki".

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

"Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. "

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe