Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 Nr 152, poz.1020) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

163 314,00

10 000,00

173 314,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

102 453,00

10 000,00

112 453,00

własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 080,00

10 000,00

25 080,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 592 397,00

10 000,00

2 602 397,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

333 080,00

10 000,00

343 080,00

własne

0320

Podatek rolny

185 000,00

10 000,00

195 000,00

801

Oświata i wychowanie

118 110,00

69 617,00

187 727,00

80104

Przedszkola

118 000,00

69 617,00

187 617,00

własne

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

100 000,00

69 617,00

169 617,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

362 772,00

530 383,00

893 155,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

172 672,00

530 383,00

703 055,00

własne

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

530 383,00

530 383,00

Razem:

7 890 024,00

620 000,00

8 510 024,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

34 100,00

- 970,00

33 130,00

63095

Pozostała działalność

34 100,00

- 970,00

33 130,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

7 100,00

- 970,00

6 130,00

750

Administracja publiczna

1 217 972,00

8 470,00

1 226 442,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

74 400,00

6 970,00

81 370,00

własne

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 000,00

6 000,00

76 000,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

940,00

4 940,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

329,00

329,00

własne

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

- 299,00

101,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 017 231,00

1 500,00

1 018 731,00

własne

4260

Zakup energii

13 000,00

1 500,00

14 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 453 970,00

12 500,00

1 466 470,00

90095

Pozostała działalność

266 960,00

12 500,00

279 460,00

własne

4260

Zakup energii

90 000,00

10 000,00

100 000,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

55 820,00

2 500,00

58 320,00

Razem:

10 259 454,00

20 000,00

10 279 454,00

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. w § 8 ust.1 lit b otrzymuje brzmienie.

" sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.126.000 zł."

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 8. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) 1) Plan dochodów ogółem 8.510.024 zł.

2) Plan wydatków ogółem 10.279.454 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.769.430 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z wolnych środków w kwocie 643.430 zł.

2) z kredytów w kwocie 1.126.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Celina Chodorowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Koszty poniesione do 31.12.2009

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

600

60016

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce

231.630

14 630

217.000

217.000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

2

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011

1.546.039

0

1.546.039

71.510

340.000

1.134.529B

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

3.

600

60016

Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010

80.090

11.130

68 960

68 960

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

4.

801

80104

Zakup zmywarki

7 000

0

7 000

7 000

0

0

0

ZSiPOW W SURAŻU

5.

900

90001

Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

861.328

20.000

841.328

152.168

0

171.072A

518.088

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

6.

900

90015

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż

69 438

52.338

17.100

17 100

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

7.

801

80104

Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

922.649

0

922.649

23.469

500.000

0

399.180

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

8.

630

63095

Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna

512 120

0

27 000

27 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

9.

600

60014

Utwardzenie gruntu na działkach nr 90/20,90/26,587/3,240/5,240/6 obręb Zawyki , gmina Suraż dla potrzeb ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 B

86 200

0

86 200

36.200

50.000B

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

Ogółem

4.316.494

98 098

3.733.276

620.407

840.000

1.355.601

917.268C

X

A. Inne źródła (wpłaty ludności 171.072zł.)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 411.510zł,- dotacja z Powiatu Białostockiego 50.000zł)
C Wydatki z kolumny 11 zostaną pokryte dochodami z UE oraz kredytem długoterminowym w kwocie 217.268zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizująca zadanie

Okres realizacji zadania

Łączne nakłady finansowe

Poniesione wydatki do końca 2009r.

Wysokość wyd.
w 2010r.

Budżet Gminy

Dotacje FS

1.

PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
PRIORYTET: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
DZIAŁANIE
3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

861.328,-

20.000,-

323.240,-

518.088,-

2.

PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
PRIORYTET: Oś 6. Rozwój infrastruktury społecznej
DZIAŁANIE
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

922.649,-

0

523.469,-

399.180,-

3.

PROGRAM Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET: VII Promocja integracji społecznej
DZIAŁANIE
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

2010

50.000,-

0

0

50.000,-

4.

PROGRAM Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PRIORYTET:OŚ 4: Leader
DZIAŁANIE
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyzn. pom. w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi(rem.świetl.Kowale)

Urząd Miejski w Surażu

2010

34.979,-

0,-

13.836,-

21.143,-

Ogółem

-

-

1.868.956,-

20.000,-

860.545,-

988.411,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody - ogółem

2.045.218,-

w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę


-
643.430,-
1.401.788,-
-
-
-
-

II

Rozchody - ogółem

275.788,-

w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych


158.500,-
117.288,-
-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 620.000zł. W rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin wpływ środków z Urzędu Pracy, w rozdziale 75616 z tytułu wpłat podatku rolnego, w rozdziale 80104 Przedszkola wpływu środków z RPO WP na remont budynku przedszkola w Surażu, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływ środków z PROW - refundacja za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Zawykach, Zawykach Fermie, Końcowiźnie. Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: w rozdziale 75022 Rady gmin na wypłatę diet, opłatę za podpis elektroniczny, w rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin na opłatę za energię elektryczną, w rozdziale 90095 Pozostała działalność na opłatę za energię elektryczną oraz za jednorazowe badanie przeglądowe wody. Dokonano przesunięć na kwotę 970zł. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 600.000zł. i wynosi 1.769.430zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe