Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Jaświły uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.257.337 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.621.259 zł,

- majątkowe w wysokości 3.636.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.935.870 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.530.809 zł,

- majątkowe w wysokości 7.405.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000 zł

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000 zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.678.533 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.991.033 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 312.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.678.533 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załącznika Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku.

§ 8. Ustala się:

1) Dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Wydatki w kwocie 3.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

4) Dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 269.514,32 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1) Jaświły - 20.572,62 zł,

2) Romejki - 8.436,07 zł,

3) Bobrówka - 15.086,59 zł,

4) Brzozowa I - 15.345,37 zł,

5) Brzozowa II - 10.066,35 zł,

6) Bagno - 11.903,66 zł,

7) Starowola - 6.728,15 zł,

8) Rutkowskie Duże - 11.075,58 zł,

9) Rutkowskie Małe - 6.055,34 zł,

10) Szpakowo - 10.765,05 zł,

11) Mociesze - 12.214,19 zł,

12) Gurbicze - 6.184,73 zł,

13) Jadeszki - 7.349,21 zł,

14) Jaświłki - 6.288,24 zł,

15) Moniuszki - 8.384,31 zł,

16) Radzie - 7.866,76 zł,

17) Szaciły - 5.718,93 zł,

18) Dolistowo Stare I - 15.862,92 zł,

19) Dolistowo Stare II - 9.807,58 zł,

20) Dolistowo Nowe - 12.912,88 zł,

21) Mikicin I - 18.424,79 zł,

22) Mikicin II - 9.652,31 zł,

23) Dzięciołowo - 11.463,74 zł,

24) Zabiele - 21.348,95 zł.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 353.400 zł, wydatki - 353.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.678.533 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.047.124 zł,

5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

9) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

10) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

11) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Plany finansowe rachunku dochodów i wydatków

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe