Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 324.775 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 368.741 zł.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.890 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. do Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 1 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. do uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2010 i na lata następne stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Dz.600-Zmiejszenie planu dochodów o kwotę 173.926 zł. wynika z decycji Wojewody Podlaskiego przyznającego 50 % kosztów budowy drogi gminnej w Brzezinach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 600 - Zmniejszenie planu wynika z zmiejszonych kosztów drogi dminnej w Brzezinach po przetargu w tym: 173.926 zł. z NPPDL i środki własne z kredytu 173.925 zł.

Dz. 750 - Roz. 7 5023 - Zmiejszenie planu o kwotę 12.000 zł. wynika z oszczędności wynagrodzeń w administracji oraz kwotę 4.000 zł. z planu finasowgo Rady Gminy.

Dz. 600 - Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na odśnieżanie.

Dz. 801 i 854 - Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dyrektora dla nauczyciela świetlicy.

Dz. 851 - Zwiekszenie planu o kwotę 6.000 zł. dotyczy potrzeby opłacenia za olej opałowy do Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dz. 801 - Zmiany dotyczą potrzeby zakupu kosiarki - traktorka do Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 150.849 zł. w dz. 801 i zwiększa się przychody budżetu na wyprzedzajęce finansowanie na "budowę boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi "w związku z nieotrzymaniem zwrotu w 2010 r. środków z PROW na w/w zadanie.

§ 7. Paragraf 7 uchwały Nr XXVI/204/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 zł.

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.668.828 zł.

W tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.369.653 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody - 7.088.946 zł.

w tym: dochody majątkowe - 465.374 zł.

2) Wydatki - 9.923.219 zł.

W tym: wydatki majątkowe - 3.911.741 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.834.273 zł. zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.668.828 zł.

w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących w U.E. 1.369.653 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -165.445 zł.

§ 9. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Cwalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Prognoza kwoty długu na 2010 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe