Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zakładowi Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/119/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 157, poz. 2098) oraz uchwała Nr XXIX/197/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 29, poz.373).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Statut Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie zwany dalej "ZAKŁADEM" jest Samorządowym zakładem Budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr 146/XXXII z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego- Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania.

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej .

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Szepietowo.

4. Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Szepietowo.

5. Zakład używa pieczątki podłużnej zawierającej pełną nazwę i siedzibę Zakładu.

§ 2. Celem Zakładu jest zaspakajanie bieżących potrzeb mieszkańców miasta i gminy Szepietowo w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szepietowo,

- usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i płynnych ,- oczyszczania ścieków komunalnych,

- eksploatacji wysypiska

- utrzymania dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu

- utrzymania zieleni oraz zadrzewień ,

- utrzymania cmentarzy wojennych ,

- lokalnego transportu zbiorowego - dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 2.
Gospodarka finansowa.

§ 3. 1. Gospodarkę finansową Zakład prowadzi na podstawie przepisów obowiązujących dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Urzędu Miejskiego w Szepietowie, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu, oraz rozliczenia z budżetem gminy Szepietowo.

3. Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne gminy Szepietowo i może być wykorzystany do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych zakładu.

4. Zakład prowadzi oddzielny rachunek bankowy.

5. Przychodami są przychody uzyskane przez zakład z realizacji usług będących przedmiotem działalności zakładu.

Rozdział 3.
Przedmiot działalności.

§ 4. Przedmiotem działalności zakładu jest realizacja zadań własnych gminy Szepietowo w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców miasta i gminy Szepietowo oraz gmin ościennych realizowane na podstawie porozumień miedzy gminami,

- utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szepietowo,

- utrzymania wysypiska, unieszkodliwiania, transportu i zbiórki odpadów komunalnych stałych i płynnych oraz ich segregacji,

- utrzymania dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Szepietowo,

- utrzymania zieleni oraz zadrzewień na terenie miasta i gminy Szepietowo,

- utrzymania cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Szepietowo.- lokalnego transportu zbiorowego- dowóz uczniów do szkoły,

- inne zadania własne jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. Źródłem przychodów zakładu są dochody osiągnięte z opłat za usługi będące przedmiotem działalności zakładu wymienione w Rozdziale II § 4 niniejszego statutu, dotacje przedmiotowe, celowe na zadania bieżące oraz dotacje podmiotowe w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Rozdział 4.
Ogranizacja Zakładu.

§ 6. 1. Zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie są pracownikami samorządowymi.

§ 7. 1. Zakładem kieruje Kierownik. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szepietowa, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie zastępcy Kierownika Zakładu po uzgodnieniu z Burmistrzem Szepietowa;

2) zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników Zakładu;

3) organizacja pracy Zakładu;

4) sporządzanie planu finansowego Zakładu;

5) gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym;

6) składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Zakładu.

3. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

§ 8. 1. W celu realizacji zadań wymienionych w § 4 w Zakładzie zatrudnia się:

1) Kierownika zakładu - 1 etat;

2) zastępcę kierownika - 1 etat;

3) głównego księgowego - 1 etat;

4) starszego księgowego - 1 etat;

5) konserwatora oczyszczalni - 1 etat;

6) majstra - 1 etat;

7) operatorów sprzętu - 2 etaty;

8) elektryka- kierowcę - 1 etat;

9) kierowcę autobusu - 1 etat;

10) kierowcę ciągnika - 1 etat;

11) montera sieci wodno- kanalizacyjnej - 1 etat;

12) pomocnika montera sieci wodno- kanalizacyjnej - 2 etaty;

13) inkasenta - 1 etat;

14) opiekuna dowożonych dzieci 1 etatu - 1 etat;

15) dozór wysypiska nieczystości stałych - 1 etat;

16) konserwatorów stacji uzdatniania wody:

- SUW Szepietowo, Dąbrówka Kościelna, Bryki - 1 etat,

- SUW Wojny Krupy - 1/3 etatu,

- SUW Szepietowo Podleśne - 1/3 etatu,

- SUW Średnica - 1 etatu.

2. Kierownik Zakładu po uzgodnieniu z Burmistrzem Szepietowa może zwiększyć zatrudnienie w przypadku zwiększenia zadań Zakładu.

3. W regulaminie pracy Kierownik Zakładu określi w sposób szczególny czas pracy Zakładu pracy oraz zakres czynności służbowych pracowników oraz ich prawa i obowiązki.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola.

§ 9. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Szepietowa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 10. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe