Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Zbójna

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 127, poz.857) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywą lokalną, w ramach niniejszej uchwały, jest każde przedsięwzięcie należące do zadań samorządu powiatowego, realizowane w ciągu jednego roku budżetowego, które ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

3. Grupę inicjatywną może stanowić minimum 15 osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Zbójna, bądź organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mające siedzibę na terenie gminy Zbójna.

§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

3. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną - minimum 15%;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej - praca społeczna;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 3. 1.Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym mogą być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wnioski na 2011 r. mogą być składane do 31 stycznia 2011 r.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania niezbędnych (wymaganych) dokumentów i przedkłada Wójtowi Gminy celem ostatecznego zatwierdzenia.

2. Wnioski zatwierdzone przez Wójta Gminy są rekomendowane do ujęcia w budżecie gminy na rok następny.

3. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Gminy,

2) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy,

3) Pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw zagospodarowania przestrzennego , budownictwa i drogownictwa,

4) Pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw handlu i usług.

4. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa załącznik do niniejszej uchwały.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Jan Gawrych


Załącznik do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów

Waga

KRYTERIUM I
OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

1-6

2

- działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania

6

2

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg powiatowych

5

2

- działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalnoścć na rzecz kultury kurpiowskiej i gwary kurpiowskiej

4

2

- działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- turystyki i krajoznawstwa

3

2

- działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

2

2

- działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- działalności charytatywnej;
- promocji i organizacji wolontariatu

1

2

KRYTERIUM II
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANAMI INWESTYCYJNYMI Gminy Zbójna

0-1

2

KRYTERIUM III
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM

0-2

1

KRYTERIUM IV
RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

0-3

1

KRYTERIUM V
UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

0-5

3

- 15% wartości zadania

1

3

- od 16% do 40% wartości zadania

2

3

- od 41% do 60% wartości zadania

3

3

- od 61% do 80% wartości zadania

4

3

- od 81% do 100% wartości zadania

5

3

Kryterium VI
Określony i Wyceniony Udział ŚWIADCZEŃ rzeczowych wnioskodawcy w realizacji zadania

0-5

3

- 0% wartości zadania

0

3

- do 20% wartości zadania

1

3

- od 21% do 40% wartości zadania

2

3

- od 41% do 60% wartości zadania

3

3

- od 61% do 80% wartości zadania

4

3

- od 81% do 100% wartości zadania

5

3

Kryterium VII
OREŚLONY I WYCENIONY Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej

0-6

4

Kryterium VIII
Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników)

1-3

2

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub
zgłoszeniem zamiaru budowy;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
harmonogram rzeczowo-czasowy,
wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia)

3

2

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
- dla zadań nieinwestycyjnych :
wstępny budżet zadania

2

2

- dla zadań inwestycyjnych:
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy
koszt zadania;
- dla zadań nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania

1

2

Kryterium IX
wnioskowane Zaangażowanie środków budżetowych Gminy w tys. zł

1- 10

2

do 5

10

2

6-10

9

2

11-20

8

2

21-30

7

2

31-40

6

2

41-50

5

2

51-60

4

2

61-70

3

2

71-80

2

2

powyżej 80

1

2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe