Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591; z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153 poz.1271 i Nr.214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162 poz 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 ) uchwala się, co następuje
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dalej zwane "usługami" obejmują w szczególności:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
2) opiekę higieniczną;
3) pielęgnację zaleconą przez lekarza;
4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę możliwości;
5) pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku.
§ 2. 1. Pomoc w formie usług przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2) Usługi mogą być przyznane również innej osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 3. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, wg niżej podanej tabeli:
Dochód na osobę w złotych Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla: Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla:
osób samotnych oraz samotnie gospodarujących osób w gospodarstwach wieloosobowych
do 477 0 0
477- 752 22 44
753 - 1 003 44 64
1 004 - 1 171 64 96
1 172 i powyżej 100 100
§ 4. Opłaty za usługi wnoszone są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w rozliczeniach miesięcznych, do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usługi.
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zwłaszcza ze względu na:
1) znaczne wydatki na leki , powyżej 50% otrzymywanych dochodów;
2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe