reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11 396 848 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 480 123 zł,

- majątkowe w wysokości 1 916 725 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 196 848 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 467 419 zł,

- majątkowe w wysokości 3 729 429 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości - 79 300 zł,

- celową w wysokości - 21 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. Brak treści

1)Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3 .

2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 993 933 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 .

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 800 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów w kwocie - 1 669 735 zł,

2)wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 130 265 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 250 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 761 319 zł;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 669 735 zł;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 380 265 zł;

4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 095 406 zł.

§ 8. Brak treści

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000 zł i wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 .

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 172 109 zł; wydatki - 172 109 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 .

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej Uchwały,

2. Brak treści

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.shs

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.shs

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.shs

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.shs

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.shs

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.shs

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.shs

Plan na 2011 rok dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama