| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.093.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.708.877 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.384.355 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.063.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.126.939 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 936.293 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.030.000 zł. z przeznaczeniem na:

1) Spłatę rat kredytów w kwocie 900.000 zł.,

2) Spłatę rat pożyczek w kwocie 130.000 zł.,

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 0 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.030.000 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6

2. Dochody budżetu państwa uzyskiwane z tytułu realizowania zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł.

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł..

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umowa, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 64.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł. na realizację zadań związanych z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci w Turośli.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł. i wydatki w kwocie 4.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §7 uchwały,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł.

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »