| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funuduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.249.932 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 906.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.343.577 zł, w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.336.634 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 216.355 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 13.898.596 zł.

2) Plan wydatków ogółem: 16.242.173 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.343.577 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.006.943 zł,

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.336.634 zł, w tym pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.034.932 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Janusz Wyszyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »