Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/10 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 130 622 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 100 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 30 622 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 74 900 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 024 694 zł plan wydatków wynosi: 29 163 694 zł

§ 4. 1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2010r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 ,, Zadania inwestycyjne" do uchwały Nr XLII/219/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 października 2010 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Niesłuchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody - porozumienia, własne i zlecone.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2010r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zadania inwstycyjne w 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe