Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675)oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje;

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 17 802 194 zł, w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości 1 198 044 zł,

2. dochody bieżące w wysokości 16 604 150 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 18 713 964 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości 3 257 204 zł,

2) wydatki bieżące w wysokości 15 456 760 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46 214 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28 703 zł.

§ 4. 1. Limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 551 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 911.770 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.408.950 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 911.770 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 232.942 zł,

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 360.000 zł i wydatki w kwocie 360.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 64.000 zł i wydatki w kwocie 64.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 11. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2012 ) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Starostwie Powiatowym w Sejnach.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szturgulewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realiozwane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 408 950,00

1.

Kredyty długoterminowe

§ 952

1 408 950,00

2.

Pożyczki

§ 952

0,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 952

0,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0,00

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0,00

Rozchody ogółem:

497 180,00

1.

Spłaty kredytów długoterminowych

§ 992

232 942,00

2.

Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE

§ 992

264 238,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe