Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.081,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 101.681,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 93.600,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów -20.216.101,00 zł,
- dochody bieżące - 18.304.004,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.912.097,00 zł.
Plan wydatków - 25.576.797,00 zł,
- wydatki bieżące - 19.389.126,00 zł,
- wydatki majątkowe - 6.187.671,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.360.696,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.
§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 161 259,00 0,00 161 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 12 330,00 8 081,00 20 411,00
80195 Pozostała działalność 330,00 8 081,00 8 411,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 8 081,00 8 081,00
Razem: 16 864 143,00 8 081,00 16 872 224,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 3 182 618,00 0,00 3 182 618,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia30 grudnia 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 390 242,00 0,00 390 242,00
Rodzaj: Porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 426 590,00 3 500,00 430 090,00
01095 Pozostała działalność 131 855,00 3 500,00 135 355,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 - 10 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 13 500,00 68 500,00
600 Transport i łączność 4 103 867,00 - 7 000,00 4 096 867,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 818 344,00 - 7 000,00 3 811 344,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 947 851,00 - 7 000,00 1 940 851,00
630 Turystyka 805 410,00 7 000,00 812 410,00
63095 Pozostała działalność 805 410,00 7 000,00 812 410,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 728 284,00 7 000,00 735 284,00
750 Administracja publiczna 2 303 537,00 - 16 200,00 2 287 337,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 749 991,00 17 500,00 1 767 491,00
4300 Zakup usług pozostałych 112 611,00 10 000,00 122 611,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 24 700,00 7 500,00 32 200,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 165,00 - 20 000,00 170 165,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 500,00 - 10 000,00 78 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 96 665,00 - 10 000,00 86 665,00
75095 Pozostała działalność 289 881,00 - 13 700,00 276 181,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 400,00 2 600,00 13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 200,00 - 16 300,00 89 900,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 333 008,00 7 200,00 340 208,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 327 438,00 7 200,00 334 638,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 560,00 7 200,00 80 760,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 200,00 1 300,00 44 500,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 43 200,00 1 300,00 44 500,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 200,00 1 300,00 44 500,00
757 Obsługa długu publicznego 369 835,00 - 10 300,00 359 535,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 369 835,00 - 10 300,00 359 535,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 305 935,00 - 10 300,00 295 635,00
801 Oświata i wychowanie 7 329 648,00 8 081,00 7 337 729,00
80195 Pozostała działalność 56 918,00 8 081,00 64 999,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 081,00 8 081,00
852 Pomoc społeczna 1 281 015,00 - 29 000,00 1 252 015,00
85202 Domy pomocy społecznej 22 000,00 - 14 000,00 8 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 - 14 000,00 8 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 - 15 000,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 240,00 - 11 240,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 524,00 - 2 524,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 389,00 - 389,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 847,00 - 847,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 526 780,00 43 500,00 1 570 280,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 000,00 13 500,00 34 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 13 500,00 34 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 298 800,00 20 000,00 318 800,00
4260 Zakup energii 248 000,00 20 000,00 268 000,00
90095 Pozostała działalność 51 000,00 10 000,00 61 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 650,00 10 000,00 14 650,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 594 300,00 0,00 594 300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 341 800,00 - 1 000,00 340 800,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 341 800,00 - 1 000,00 340 800,00
92116 Biblioteki 77 000,00 1 000,00 78 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 77 000,00 1 000,00 78 000,00
Razem: 21 975 856,00 8 081,00 21 983 937,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 3 182 618,00 0,00 3 182 618,00


Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Objaśnienia

Zwiększono dochody i wydatki w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego na podstawie zawartej umowy Nr 91/2010 z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.
Zmniejszono wydatki w dziale 010 o kwotę 10.000,00 zł, ponieważ w roku 2010 nie będzie przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.
W dziale 75075 zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł.
W dziale 852 zmniejszono wydatki o kwotę 15.000,00 zł ze względu na nie świadczenie usług opiekuńczych i o kwotę 14.000,00 zł - brak skierowań do domów pomocy społecznej.
W dziale 757 zmniejszono wydatki o kwotę 10.300,00 zł, ponieważ nie zostały wykorzystane odsetki od kredytu. Kredyty były zaciągane stopniowo, a nie w całości jak założono deficyt.
Zmniejszono również wydatki w dziale 750 o kwotę 16.300,00 zł ze względu na niewykorzystanie środków na wynagrodzenia przez pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy.
Zmniejszone wydatki przeznacza się na:
- remont drogi rolniczej w obrębie Okopy - 13.500,00 zł (ponieważ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego została zmniejszona),
- wydatki OSP (zakup paliwa, ubrania dla OSP Suchowola) - 7.200,00 zł,
- opłatę licencyjna za program "LEX", usługi pocztowe, opłatę i konserwację sprzętu komputerowego - 17.500,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej - 10.000,00 zł,
- opłatę za przyłączenie energetyczne do przepompowni ścieków w Jatwiezi Dużej - 13.500,00 zł,
- urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli - 7.000,00 zł,
- wypłatę diet sołtysom - 2.600,00 zł,
- wynagrodzenia sołtysom - 1.300,00 zł,
Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury Turystyki i Sportu a zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
W załączniku inwestycyjnym z poz. 7.3 zmniejszono wydatki o kwotę 7.000,00 zł i dodano do poz. 17 na zadanie pn.: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli".
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2010 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2009-2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 941.268 - 941.268
474.778 - - - -
466.490 - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
10.000 - 10.000 5.001 - - - -
4.999 - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 305.583 - 305.583 305.583 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
2010 4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.833.000 - 680.000 680.000 - - - -
7.1 60016 Remont ulicy Rzemieślniczej 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Remont ulicy 3-go Maja 2010
401.000
-
401.000
401.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
9. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
2009-2010 30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.678.087 - 163.099 26.840 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.226.330 - 136.259 - - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
-
8.540
146.277
-
-
-
-
8.540
18.300
-
8.540
18.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2012 6.116.773 105.407 - - - - - -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 - - - - - -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - - - - - - -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - - - - - - -
12. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 1.013.727
-

1.013.727
513.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
2010 11.400 - 11.400 11.400
- - - -
13. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2009-2011 632.884 - - - - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
2009-2011 10.000
20.000
-
20.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
15. 80120 Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:
2010-2011

2.363.395

-

12.200

12.200

-

-

-

-
- studium wykonalności 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
16. 92195 Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli 2010 155.500 - 155.500 155.500 - - - -
17. 63095


Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym: 2010 696.244 - 696.244 696.244 - - - -
- opracowanie projektu technicznego 20.000 - 20.000 20.000 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 10.000 10.000 - - - -
18. 63095 Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym: 2010-2011


589.500-12.20012.200----
- inspektor nadzoru
- dokumentacja techniczna
10.000
12.200
-
-
-
12.200
-
12.200
-
-
-
-
-
-
-
-
19. 75412 Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.) 2010 39.000 - 39.000 39.000 - - - -
20. 75412 Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym: 2010 - 2011 875.100 - 36.600 36.600 - - - -
- dokumentacja techniczna, 36.600 - 36.600 36.600 - - - -
- inspektor nadzoru 15.000 - - - - - - -
21. 60016 Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym: 2010 - 2011 659.771 - 12.200 12.200 - - - -
- dokumentacja techniczna 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 - - - - - - -
22. 90004 Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli) 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
23. 01010 Wykonanie linii wodociągowej na ulicy 3 Maja w Suchowoli 2010 27.000 - 27.000 27.000 - - - -
24. 01010 Przeprojektowanie dokumentacji technicznej uzdatniania wody w Suchowoli, Leśniki 2010 130.000 - 130.000 130.000 - - - -
25. 90004 Zakup i montaż fontanny świetlicy w Parku Miejskim w Suchowoli 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
26. 75412 Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Czerwonce 2010 8.500 - 8.500 8.500 - - - -
RAZEM 27.529.460 1.335.573 5.899.385 4.121.789 607.748 - 1.169.848 -
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe