Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 211.266 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 7.018 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 398.787 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 67.382 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.334.336 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.655.589 zł,
- - dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.008.208 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.644.324 zł,
- - wydatki majątkowe w kwocie 9.363.884 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.623.007 zł.
4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.673.872 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 4.264.711 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 407.684 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.001.477 zł.
§ 4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załacznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.580 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.014 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.250 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.
§ 11. Zmienia się § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, nadając mu brzmienie:
" 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.672.395 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 407.684 zł;"
§ 12. Traci moc:
1) § 8 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
2) załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
3) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Administracją Rządową
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 84 642,00 0,00 84 642,00
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Razem: 0,00 0,00 0,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 860 856,00 - 184 616,00 3 676 240,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 776 946,00 - 184 641,00 3 592 305,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 184 641,00 - 184 641,00 0,00
01095 Pozostała działalność 83 910,00 25,00 83 935,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
2 600,00 25,00 2 625,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 71 940,00 - 5 000,00 66 940,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 940,00 - 5 000,00 66 940,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
50 000,00 - 6 073,00 43 927,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00 1 073,00 11 073,00
750 Administracja publiczna 1 000,00 - 500,00 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 - 500,00 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 - 500,00 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2 389 313,00 - 2 864,00 2 386 449,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
751 278,00 - 6 584,00 744 694,00
0310 Podatek od nieruchomości 728 761,00 - 6 584,00 722 177,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
838 781,00 1 000,00 839 781,00
0310 Podatek od nieruchomości 85 667,00 1 000,00 86 667,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 142 461,00 2 720,00 145 181,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 860,00 2 720,00 74 580,00
801 Oświata i wychowanie 155 078,00 - 12 868,00 142 210,00
80101 Szkoły podstawowe 13 822,00 600,00 14 422,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 600,00
80195 Pozostała działalność 141 256,00 - 13 468,00 127 788,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 77 576,00 - 13 468,00 64 108,00
852 Pomoc społeczna 820 527,00 200,00 820 727,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 000,00 200,00 10 200,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00 200,00 5 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850,00 1 400,00 2 250,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 850,00 1 400,00 2 250,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 850,00 1 400,00 2 250,00
Razem: 15 830 935,00 - 204 248,00 15 626 687,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 2 623 007,00 0,00 2 623 007,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY: 18 538 584,00 +7 018,00
-211 266,00
18 334 336,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Administracją Rządową
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 84 642,00 0,00 84 642,00
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 922 957,00 0,00 922 957,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 806 675,00 700,00 7 807 375,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 537 789,00 - 500,00 7 537 289,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 303,00 - 500,00 203 803,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 256 886,00 1 200,00 258 086,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00 1 200,00 12 700,00
600 Transport i łączność 2 078 950,00 - 317 564,00 1 761 386,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 070 442,00 - 317 524,00 1 752 918,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 807,00 - 120 000,00 85 807,00
4270 Zakup usług remontowych 814 000,00 - 148 824,00 665 176,00
4300 Zakup usług pozostałych 230 018,00 - 45 700,00 184 318,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 708,00 - 40,00 668,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 - 40,00 160,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 608 985,00 - 33 912,00 575 073,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 608 985,00 - 33 912,00 575 073,00
4270 Zakup usług remontowych 56 000,00 - 33 912,00 22 088,00
750 Administracja publiczna 1 555 271,00 - 3 000,00 1 552 271,00
75095 Pozostała działalność 3 000,00 - 3 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 3 000,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 946,00 45 912,00 282 858,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 227 546,00 45 912,00 273 458,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 12 000,00 28 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 869,00 - 4 550,00 61 319,00
4270 Zakup usług remontowych 16 112,00 33 912,00 50 024,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 550,00 4 550,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 5 416 967,00 - 23 161,00 5 393 806,00
80101 Szkoły podstawowe 3 209 213,00 11 060,00 3 220 273,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
159 580,00 11 060,00 170 640,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181 585,00 - 7 776,00 173 809,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
24 300,00 - 7 776,00 16 524,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 384 446,00 - 12 977,00 371 469,00
4300 Zakup usług pozostałych 384 446,00 - 12 977,00 371 469,00
80195 Pozostała działalność 212 385,00 - 13 468,00 198 917,00
4300 Zakup usług pozostałych 82 576,00 - 13 468,00 69 108,00
851 Ochrona zdrowia 132 294,00 - 1 780,00 130 514,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 0,00 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 - 117,00 1 183,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 117,00 4 817,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 294,00 2 720,00 99 014,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 338,00 - 33,00 1 305,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 178,00 - 9,00 169,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 340,00 2 492,00 28 832,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 111,00 - 310,00 11 801,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 266,00 651,00 32 917,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 99,00 - 59,00 40,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80,00 - 6,00 74,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 010,00 - 6,00 1 004,00
85195 Pozostała działalność 30 000,00 - 4 500,00 25 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00
4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 - 3 000,00 19 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 293 686,00 1 400,00 295 086,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 850,00 1 400,00 2 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 400,00 1 400,00
Razem: 20 709 007,00 - 331 405,00 20 377 602,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 2 623 007,00 0,00 2 623 007,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI: 24 339 613,00 +67 382,00
-398 787,00
24 008 208,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres jego realizacji w latach
Łączne
koszty finansowe
Dotych-czas ponie-sione wydatki (do końca 2009 r.) Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Uwagi
(planowane do pozyska-nia środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
u.f.p.)
rok budże-towy 2010
(9+10
+11)
z tego źródła finansowania rok budżeto-wy 2011 rok budżetowy 2012
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pocho-dzące z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 754 75412 6050
6057 6059
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym 645.913 - 12.200 12.200 - - - 633.713 Urząd Gminy 537.801
(2012 rok)
2. 010 01041 6050
6057 6059
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo 216.041 - 8.000 8.000 - - 208.041 - Urząd Gminy 127.894
(2011 rok)
3. 010 01041 6050
6057 6059
Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo 46.321 - 4.700 4.700 - - 41.621 - Urząd Gminy 25.378
(2011 rok)
4. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym 4.069.540 - - - - - 1.069.540 3.000.000 Urząd Gminy -
Razem: 4.977.815 - 24.900 24.900 - - 1.319.202 3.633.713 x 691.073
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
Lp. Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rok rozpoczęcia
zakończenia
Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki
(do końca 2009r.)
Planowane wydatki w 2010 roku z tego źródła finansowania:
Dział Rozdział
§
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.867.658 68.007 7.549.989 973.764 2.576.226 - 3.999.999
I.1. 010 01010
6050
6057
6059
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego "Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare Urząd Gminy 2006
2010
6.002.422 68.007 5.934.415 742.110 1.600.000 - 3.592.305
I.1.1 010 01010 Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym - Gmina Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2006
2010
3.063.913 31.052 3.032.861
I.1.2 010 01010 Budowa wodociągu grupowego Barszcze Urząd Gminy 2007
2010
2.278.731 22.929 2.255.802
I.1.3 010 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare Urząd Gminy 2009
2010
659.778 14.026 645.752
I.2 010 01010
6050
6057
6059
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2009
2010
1.602.874 - 1.602.874 218.954 976.226 - 407.694
(pożyczka na wyprzedz. finansow.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I.3 010 01041
6050
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscow. Dreństwo Urząd Gminy 2010
2011
216.041 - 8.000 8.000 - - -
I.4 010 01041
6050
Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo Urząd Gminy 2010 46.321 - 4.700 4.700 - - -
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 833.505 17.980 815.525 15.525 800.000 - -
II.1. 600 60016
6050
Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km Urząd Gminy 2010 319.260 - 319.260 - 319.260 - -
II.2 600 60016
6050
Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo Urząd Gminy 2010 198.508 - 198.508 - 198.508 - -
II.3. 600 60016
6050
Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny Urząd Gminy 2010 229.647 - 229.647 - 229.647 - -
II.4 600 60053
6050
Budowa dystrybucyjnej sieci dos-tępu do usług szerokopas.Internetu Urząd Gminy 2008
2010
18.488 17.980 508 508 - - -
II.5. 600 60016
6050
Opracowanie dokumentacji technicznych Urząd Gminy 2010 67.602 - 67.602 15.017 52.585 - -
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 650.463 - 16.750 16.750 - - -
III.1 754 75412
6050
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym Urząd Gminy 2010
2012
645.913 - 12.200 12.200 - - -
III.2 754 75412
6060
Motopompa pływająca "NIAGARA" dla OSP w Popowie Urząd Gminy 2010 4.550 - 4.550 4.550 - - -
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.783 - 17.783 17.783 - - -
IV.1 801 80195
6050
Zakup kontenera sanitarnego Urząd Gminy 2010 17.783 - 17.783 17.783 - - -
V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.132 - 5.132 - - 108 5.024
V.1 853 85395
6067, 6069
Zakup kserokopiarki GOPS 2010 5.132 - 5.132 - - 108
(budżet państwa)
5.024
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70.952 732 70.220 70.220 - - -
VI.1 900 90015
6050
Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc. Urząd Gminy 2010 70.952 732 70.220 70.220 - - -
VII. DOFINANSOWNIEZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU 888.485 - 888.485 - 888.485 - -
VII.1 600 60014
6300
Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg Urząd Gminy 2010 888.485 - 888.485 - 888.485 - -
RAZEM (I+VII): 10.333.978 86.719 9.363.884 1.094.042 4.264.711 108 4.005.023
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
L.p. Projekt Klasyfikacja
(dział, rozdział, paragraf)
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)
w tym: Planowane wydatki
2010 rok
Wydatki razem
(8+12)
z tego:
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi Wydatki razem
(9+10+11)
z tego, źródła finansowania: Wydatki razem
(13+14+15)
z tego, źródła finansowania:
środki własne gminy pożyczki i kredyty pozostałe
(budżet państwa)
Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich pożyczki
i kredyty
(wyprze-dzające finanso-wanie)
pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Wydatki majątkowe razem: x 7.338.618 3.333.595 4.005.023 7.338.618 3.333.595 757.261 2.576.226 108 4.005.023 3.597.329 407.694 -
1.1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś Priorytetowa: III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego "Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare
Wydatki 2010 r. Dz.010-01010 § 6057, 6059 5.843.485 2.251.180 3.592.305 5.843.485 2.251.180 651.180 1.600.000 - 3.592.305 3.592.305 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej
1.2. Działanie/Poddziałanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nazwa projektu: Aktywnym Bądź
Wydatki 2010 r. Dz.853-85395 § 6067, 6069 5.132 108 5.024 5.132 108 - - 108 5.024 5.024 - -
1.3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś Priorytetowa: III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny
Wydatki 2010 r. Dz.010-01010 § 6057, 6059 1.490.001 1.082.307 407.694 1.490.001 1.082.307 106.081 976.226 - 407.694 - 407.694 -
2.


Wydatki bieżące razem: x 1.233.511 208.904 1.024.607 726.957 168.933 128.584 - 40.349 558.024 338.426 134.956 84.642
Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej
Priorytet: -
2.1. Działanie: -
Nazwa projektu: Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)
Razem wydatki Dz. 852-85295
§ 2803; 4213; 4303
324.716 - 324.716 84.642 - - - - 84.642 - - 84.642
z tego: wydatki 2008 r. 48.003 - 48.003
wydatki 2009 r. 192.071 - 192.071
wydatki 2010 r. 84.642 84.642
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej
2.2. Działanie/Poddziałanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nazwa projektu: Aktywnym Bądź
Wydatki 2010 r. Dz.852-85214;
Dz.852-85295;
Dz.853-85395
147.794 22.831 124.963 147.794 22.831 20.154 - 2.677 124.963 124.963 - -
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś Priorytetowa: 4 - LEADER
2.3. Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach "Odnowa i rozwój wsi"
Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne
Wydatki 2010 r. Dz.010 - 01041
§ 4277, 4279
243.386 108.430 134.956 243.386 108.430 108.430 - - 134.956 - 134.956 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś Priorytetowa: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
2.4. Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa projektu: Biuro Aktywności Lokalnej
Wydatki 2010 r. Dz.853-85395 47.645 7.147 40.498 47.645 7.147 - - 7.147 40.498 40.498 - -
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś Priorytetowa: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
2.5. Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa projektu: Warsztaty z Liderami Lokalnymi
Wydatki 2010 r. Dz.853-85395 17.570 2.636 14.934 17.570 2.636 - - 2.636 14.934 14.934 - -
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś Priorytetowa: III - Wysoka jakość systemu oświaty
2.6. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia
Nazwa projektu: Mały Archimedes
Razem wydatki Dz.801-80195 164.260 24.639 139.621 63.460 9.519 - - 9.519 53.941 53.941 - -
z tego: wydatki 2010 r. 63.460 9.519 53.941
wydatki 2011 r. 59.160 8.874 50.286
wydatki 2012 r. 26.020 3.903 22.117
wydatki 2013 r. 15.620 2.343 13.277
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś Priorytetowa: VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
2.7. Działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Nazwa projektu: Daj sobie szansę
Razem wydatki Dz.853-85395 238.245 35.737 202.508 120.225 18.035 - - 18.035 102.190 102.190 - -
z tego: wydatki 2010 r. 120.225 18.035 102.190
wydatki 2011 r. 118.020 17.702 100.318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Oś Priorytetowa: VII-Promocja integracji społecznej
2.8. Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa projektu: Razem łatwiej
Razem wydatki Dz.853-85395 49.895 7.484 42.411 2.235 335 - - 335 1.900 1.900 - -
z tego: wydatki 2010 r. 2.235 335 1.900
wydatki 2011 r. 47.660 7.149 40.511
Ogółem: x 8.572.129 3.542.499 5.029.630 8.065.575 3.502.528 885.845 2.576.226 40.457 4.563.047 3.935.755 542.650 84.642
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU
Lp. TREŚĆ KLASYFIKACJA
§
KWOTA
2010 r.
I. PRZYCHODY- OGÓŁEM
w tym:
6.659.161
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 5.250.000
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 -
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 407.684
4. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 -
5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 955 1.001.477
II. ROZCHODY - OGÓŁEM
w tym:
985.289
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 896.400
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 88.889
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963 -
4. Przelewy na rachunki lokat § 994 -
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
DOTACJE UDZIELANE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji
podmioto-wej przedmioto-wej celowej
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 161 191 90 416 942 957
600 60014 6300 Powiat Augustowski - - 888 485
750 75095 2330 Województwo Podlaskie - - 216
801 80104 2310 Miasto Augustów - - 11 256
851 85111 2710 Powiat Augustowski - - 23 000
900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym - dopłata do
1 m3 ścieków 5,45 zł/1m3
- 90 416 -
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym 161 191 - -
852 85295 2803 Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym - - 20 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 187 164 - -
801 80101 2590 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka 129 560 - -
801 80101 2590 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasze Dzieci" Tobyłka 41 080 - -
801 80103 2590 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka 6 804 - -
801 80103 2590 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasze Dzieci" Tobyłka 9 720 - -
OGÓŁEM: 348 355 90 416 942 957
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów i zwiększenia z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
2) Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa":
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zwiększenia z tytułu dochodów za ogrzewanie tych lokali.
3) Dział 750 - "Administracja publiczna":
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.
4) Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
5) Dział 801 - "Oświata i wychowanie":
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu różnych dochodów,
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższą dotacją z Funduszu Pracy na zwrot kosztów pracodawcom za zatrudnienie młodocianych pracowników.
6) Dział 852 - "Pomoc społeczna":
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7) Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z opłaty produktowej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednych paragrafach i braków na innych, w tym dokonano zmian w planie dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz w planie zadań inwestycyjnych w związku z ostatecznym ich rozliczeniem.

Wprowadzone zmiany wpływają na poziom planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok. Deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 127.157 zł. Zmniejszono również planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 127.147 zł oraz pożyczkę o 10 zł (kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie).
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe