Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/10 Burmistrza Lipska

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 9.851 zł oraz zmniejszyć wydatki o 9.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.846.472 zł; w tym dochody bieżące 14.766.608 zł i dochody majątkowe 3.079.864 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.900.643 zł; w tym wydatki bieżące 16.257.168 zł i wydatki majątkowe 7.643.475 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 6.054.171 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 11/10
Burmistrza Lipska
z dnia 31 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

75 580,00

0,00

75 580,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 580,00

0,00

75 580,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

1 000,00

21 000,00

Własne

20 000,00

1 000,00

21 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

- 1 000,00

13 500,00

Własne

14 500,00

- 1 000,00

13 500,00

750

Administracja publiczna

2 945 470,00

0,00

2 945 470,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 583 633,00

0,00

2 583 633,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 062 000,00

2 000,00

1 064 000,00

Własne

1 062 000,00

2 000,00

1 064 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 000,00

- 1 000,00

65 000,00

Własne

66 000,00

- 1 000,00

65 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

26 000,00

1 000,00

27 000,00

Własne

26 000,00

1 000,00

27 000,00

4430

Różne opłaty i składki

76 740,00

- 2 000,00

74 740,00

Własne

76 740,00

- 2 000,00

74 740,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

318 415,00

0,00

318 415,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

245 415,00

0,00

245 415,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

86 825,00

2 000,00

88 825,00

Własne

82 754,00

2 000,00

84 754,00

4270

Zakup usług remontowych

11 000,00

- 1 000,00

10 000,00

Własne

11 000,00

- 1 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Własne

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 360 033,00

0,00

7 360 033,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

477 718,00

0,00

477 718,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 600,00

- 500,00

3 100,00

Własne

3 600,00

- 500,00

3 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 200,00

500,00

13 700,00

Własne

13 200,00

500,00

13 700,00

852

Pomoc społeczna

3 641 599,00

0,00

3 641 599,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 971 475,00

447,00

1 971 922,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 550,00

400,00

17 950,00

Własne

11 490,00

400,00

11 890,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 792,00

47,00

1 839,00

Własne

1 792,00

47,00

1 839,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

407 026,00

- 807,00

406 219,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

238 543,00

- 3 351,00

235 192,00

Własne

238 543,00

- 3 351,00

235 192,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 863,00

2 500,00

36 363,00

Własne

33 863,00

2 500,00

36 363,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 851,00

44,00

5 895,00

Własne

5 851,00

44,00

5 895,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67 211,00

360,00

67 571,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 109,00

360,00

7 469,00

Własne

4 496,00

360,00

4 856,00

Razem:

23 900 643,00

0,00

23 900 643,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami dokonano przesunięć wydatków w Gospodarce mieszkaniowej o 1.000 zł, w Administracji publicznej o w 3.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia o 500 zł i w Pomocy społecznej o 3.351 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe