Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok postanawiam:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków - zadania własne, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

1. Zmniejszenia:

1) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 - 151 zł

2) Dział 852 rozdział 85219 § 4040 - 2.52 zł

3) Dział 853 rozdzial 85395 § 4307 - 1 010 zł

Ogółem 1 163.52 zł

2. Zwiększenia:

1) Dzial 852 rozdział 85219 § 4170 - 151 zł

2) Dział 852 rozdział 85219 §4300 - 2 .52 zł

3) Dział 853 rozdzial 85395 § 4177 - 1 010 zł

Ogółem 1 163.52 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 24 359 658,00 zł

Wydatki ogółem - 30 571 928,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe