reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Mońki przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami;

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Burmistrz Moniek jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach określonych niniejszą uchwałą, o ile nie zostały one zastrzeżone do kompetencji Rady Miejskiej.

3. Organ zarządzający konsultacje określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny konsultacji;

4) formę konsultacji.

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będacej przedmiotem konsultacji.

5. Wynik konsultacji nie jest wiażący dla organów Gminy Mońki.

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy Mońki.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) gminny;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium;

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy Mońki.

§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mońki, posiadajacy w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku konsultacji środowiskowych uprawnionymi do udziału w konsultacjach są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy Mońki.

§ 4. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

2. Konsultacje mogą mieć formę:

1) ankiet skierowanych do mieszkańców, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy Mońki;

2) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy Mońki, dotyczących przedmiotu konsultacji;

3) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

3. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.

4. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjety.

§ 5. 1. Konsultacje w formie ankiety prowadzone są w szczególności przez opublikowanie treści ankiety:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach;

3) udostępnienie formularza ankiety w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych osobowych wymaganych w ankiecie i podpisana.

3. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie referat Urzędu Miejskiego w Mońkach.

§ 6. 1. Zawiadomienie o konsultacjach w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów umieszcza się w terminie nie późniejszym niz 7 dni przed datą spotkania:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy.

3. Spotkaniu z mieszkańcami przewodniczy Burmistrz Moniek lub upoważniona przez niego osoba.

4. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

5. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg, dyskusji, podjęte ustalenia i opinie.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz Moniek przedstawia:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach;

2) mieszkańcom gminy:

a) na stronie internetowej Urzędu Miiejskiego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama